Agritourism Farms Owners’Competence in Running their Economic Activities - Polish Journal of Management Studies

Search
Polish Journal of Management Studies
 ISSN 2081-7452
Go to content

Main menu:

Agritourism Farms Owners’Competence in Running their Economic Activities

Abstracts > Vol 11.1

AGRITOURISM FARMS OWNERS' COMPETENCE IN RUNNING THEIR ECONOMIC ACTIVITIES
Roman M.


Abstract: The aim of the paper is to present the competence of the owners of agritourism farms in running their economic activities. It discusses information from the review of literature on the subject matter and the author’s own experience of developing and managing an agritourism farm in the Podlaskie Voivodeship. It proves that a family is really important for the management of an agritourism farm. In order to make a tourist feel well in their company and environment, all its members should be engaged. Hosting visitors, a family should be open to them, support one another and share the care of the clients’ good. The most important features of an agritourism farm owner recognised by the interviewed students are friendliness and kindness. In the respondents’ opinions, service providers and their family members should be able to communicate in English. According to the people involved in the conducted survey, most often families with children spend their time on agritourism farms. All the respondents believe that agritourism is profitable for a rural family.


Key words: competence, agritourism, rural areas, family, servicing tourists.Introduction


At present, agritourism is of interest not only to social and economic policy but also to farmers who see opportunities to earn extra income. Agritourism is the most dynamically developing and the most sought-after form of leisure because people are eager to come back to their ‘roots’. Standard holiday resorts with a lot of tourists and the same atmosphere every year are simply boring now. Contemporary tourists are demanding. They want to go sightseeing, see something special, learn something new and be serviced in an extraordinary way.
A well-managed agritourism farm can provide all these things (Roman, 2014).

A human factor plays an important role in the assessment of agritourism products. It is a determinant of a well-sold offer and influences its image. Servicing people requires a lot of involvement of the family and employees (Brzeziński and Brzeziński, 2011; Khanal and Mishra, 2014). A professionally prepared team sharing duties properly can ensure not only better care of clients but also of the whole farm (Hurst, et al., 2009). The service providers’ attitude is very important in the process of organising active relaxation, providing everyday services and taking care of tourists on the arrival day (e.g. helping them with the luggage, preparing meals, showing the house, the farm and the surrounding area) (Meyer and Milewski, 2009). Not all the farm owners, however, have the appropriate skills in servicing visitors and organising an interesting stay in their agritourism facilities (Cichowska, 2012).

more in full version


Synthesis and conclusions
Agritourism, as an extra-agricultural activity, requires constant development. It is a source of and a drive to develop additional market of local food products and services. It is becoming a stimulus to activation of regions for which agriculture used to be the main source of income.

The whole family should be involved in the development of agritourism farms and everybody should be assigned tasks. All family members should do their best to create a nice atmosphere – visitors should feel at home on a farm.
Preparing to change an agricultural farm into an agritourism one, it is worth thinking how to utilise the country’s cultural heritage. Religion-related customs, local rituals or legends make tourists flood some regions for a couple of days every year.
The most important features of an agritourism farm owner highlighted by the students are kindness and friendliness. These are very important personality features that are essential for interpersonal contacts. Personal culture, kindness and friendliness are key elements that decide about success in agritourism.
According to the respondents, service providers or the members of their families should prove to be able to communicate in English. In the opinion of the secondary school students, Russian is an important foreign language in contacts with tourists. Most respondents believe that service providers should take training courses on the use of funding from the European Union funds. According to the respondents, families with children most frequently relax on agritourism farms. It is probably due to the adjustment of the offer to the needs of this market segment. All the respondents believe that agritourism is profitable for a rural family.
If a family creates a nice atmosphere, parents with children will be willing to come back. All the hosts must do their best to earn the visitors’ trust and liking. They all should organise trips, bonfires, sightseeing, social events and purchases, and take care of their guests. It is necessary to like it so that work is pleasure.References
Cichowska J., 2012, Rola kobiet w prowadzeniu usług agroturystycznych, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, 3(IV).
Brzeziński A. Brzeziński S., 2011, Rodzina jako interesariusz małych i średnich przedsiębiorstw, „Przedsiębiorczość i zarządzanie”, 12(7).
Brzeziński S., Bogusz M., Kania J., 2014, Sprzedaż bezposrednia szansą dla drobnych gospodarstw rolnych w Polsce jako przykład logistyki dystrybucji, „Logistyka”, 4.
Davies E.T., Gilbert D.C., 2013, A case study of the development of farm tourism in Wales, “Tourism Management”, 13(1).
Dębniewska M., 2000, Rozwój agroturystyki i jej wpływ na przeobrażenia w rolnictwie i na wsi, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
Dębniewska M., Tkaczuk M., 1997, Agroturystyka. Koszty, ceny, efekty, Warszawa, Wydawnictwo Poltext.
Drzewiecki M., 1995, Agroturystyka: założenia, uwarunkowania, działania, Bydgoszcz, Instytut Wydawniczy Świadectwo.
Gurgul E., 2005, Agroturystyka jako element rozwoju i promocji region, Częstochowa, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
Hurst J.L., Niehm L.S., Littrell M., 2009, Retail service dynamics in a rural tourism community: Implications for customer relationship management, “Managing Service Quality”, 19(5).
Khanal A.R., Mishra A.K., 2014, Agritourism and off-farm work: survival strategies for small farms, “Agricultural economics”, 45.
Kosmaczewska J., 2007, Wpływ agroturystyki na rozwój ekonomiczno-społeczny gminy, Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
Legutko S., 2005, Agroturystyka i usługi towarzyszące, Karków, Wydawnictwo Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego Akademii Rolniczej.
Majewski J., 2004, Agroturystyka to też biznes, Warszawa, Fundacja Wspomagania Wsi.
Meyer B., Milewski D., 2009, Strategie rozwoju turystyki w regionie, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Mikuta B., Żelazna K., 2004, Organizacja ruchu turystycznego na wsi, Warszawa, Wydawnictwo Format-AB.
Młynarczyk K., 2002, Agroturystyka, Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Raszko B., Sikora J., 1998, Agroturystyka inaczej, Poznań, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego.
Roman M., 2014, Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju agroturystyki w gminach wiejskich województwa podlaskiego, Goladkowo, Wydawnictwo Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie.
Roman M., 2014, Teoria innowacji i jej zastosowanie w turystyce, [w:] Innowacje w rozwoju turystyki, (red.) K. Nuszkiewicz, M. Roman, Golądkowo, Wydawnictwo Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie.
Sznajder M., Przezbórska L., 2006, Agroturystyka, Warszawa, Wydawnictwo PWE.


KOMPETENCJE WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


Streszczenie: Celem opracowania jest przedstawienie kompetencji właścicieli gospodarstw agroturystycznych w prowadzeniu działalności gospodarczej. Przytoczono informacje pochodzące z przeglądu literatury przedmiotu oraz własne doświadczenie przy budowie i w prowadzeniu gospodarstwa agro-ekoturystycznego w województwie podlaskim. Z artykułu wynika, że rodzina w działalności agroturystycznej ma istotne znaczenie. Wszyscy jej członkowie powinni być zaangażowani, aby turysta czuł się dobrze w ich środowisku i towarzystwie. Przyjmując gości rodzina powinna być otwarta do osób przyjeżdżających, wspierać się nawzajem w trosce o dobro klienta. Wśród najważniejszych cech charakteryzujących właściciela gospodarstwa agroturystycznego wymienionych zarówno przez studentów, jak i uczniów była uprzejmość oraz życzliwość. W opinii respondentów usługodawcy bądź też członkowie rodzin powinni wykazywać się zdolnością porozumiewania się w języku angielskim. Według badanych osób, najczęściej w gospodarstwach agroturystycznych wypoczywają rodziny z dziećmi. Wszyscy respondenci opowiedzieli się za tym, że agroturystyka jest dochodową działalnością dla rodziny wiejskiej.

Słowa kluczowe: kompetencje, agroturystyka, obszary wiejskie, rodzina, obsługa gości


家族企業服務農業旅遊中的作用

摘要:本文的目的是展現在農業旅遊服務行為的家庭的重要性。從文獻的審查,並在建設和農場的農業生態旅遊的管理波德拉謝我們自己的經驗報價信息。從文章表明,家庭農業旅遊的業務是非常重要的。所有成員都應該參與到旅遊,以感覺舒適的環境和社會。假設客人的家庭應該是開放的,以人來,相互支持,為了客戶的利益的。其中一個農莊的學生和學生雙方通過設置所有者的最重要的特徵是禮貌和仁慈。在受訪者的意見提供者或家庭成員應表現出的英語溝通能力。據受訪者中,在一個農場家庭兒童最常見的休息。所有受訪者都贊成這一事實旅遊業是一個賺錢的生意農村家庭
關鍵詞:農業旅遊,農村,家庭,賓館的服務


 
Back to content | Back to main menu