Business-University Cooperation in Europe - Polish Journal of Management Studies

Search
Polish Journal of Management Studies
 ISSN 2081-7452
Go to content

Main menu:

Business-University Cooperation in Europe

Abstracts > Vol 10.1

BUSINESS - UNIVERSITY COOPERATION IN EUROPE
Ptak A.

Abstract: For years, companies cooperate with universities in many ways. Both derive benefits from it. Such cooperation gives higher education institutions the possibility of increasing the scientific and didactic potential. The effects of the widely understood cooperation give companies the opportunity to gain competitive advantage and increase the share of knowledge in the creation of enterprise value. According to decisions of the European Council in the near future cooperation between business and universities should remain one of the high priority actions.

Key words:
business, universities, business-university cooperation, Europe 2020, Lisbon Strategy.

Introduction
Knowledge-based economy, work environment which rapidly changes, and the increasing pace of technological development are the challenges of higher education in Europe. At the same time these challenges give the universities new opportunities, which should be efficiently used. Therefore, it is extremely important to promote cooperation in the higher education and business sector (Komunikat Komisji Europejskiej, 2009). If universities want to educate students so that their competencies and knowledge after the graduation correspond to the market needs, effective cooperation between science and business will be necessary (Kiełtyka and Smoląg, 2014).


full version

Conclusions
The collaboration of the business community and higher education without doubt makes it possible to achieve substantial benefits for both sides. It should focus on shaping the direction of common knowledge and skills of students through joint educational initiatives, as well as on mutual research and development. It should be noted that there is still a small amount of companies that work with the educational community, probably due to rather complicated rules of cooperation. Among the barriers of collaboration between business and the education sector one should mention: educational program not exactly corresponding with the needs of the company, complicated rules of cooperation or incompatible expectations with respect to establishing cooperation.

References
Bongardt A., Torres F., 2010, The Competitiveness Rationale, Sustainable Growth and the Need for Enhanced Economic Coordination, Intereconimics.
Erasmus+, http://erasmusplus.org.pl/faq/
, Access on 31.03.2014.
Erixon F.,
2010, The Europe 2020 strategy: time for Europe to think again, European View 9.
Europa 2020 Unia innowacji, Projekt przewodni strategii, SEC(2010) 1161, COM (2010) 546, wersja ostateczna.
Forbes, 2012, Ministrowie: więcej współpracy uczelni z biznesem, http://kariera.forbes.pl/artykuly/sekcje/kariera/ministrowie
wiecej-wspolpracy-uczelni-z-biznesem, 30267,1, Access on 2.04.2014.
Kiełtyka L, Smoląg K., 2014, Relational capital in universities, w: Present Day Trends of Innovations. Scientific, Editors L. Várkoly, J. Bogr, L. Mareček. Brno.
Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 2 kwietnia 2009 r., Nowe partnerstwo na rzecz modernizacji uczelni: Forum UE na rzecz dialogu uczelni i przedsiębiorstw, (COM(2009)0158).
Konkluzje Rady z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020) [Dz.U. C 119 z 28.5.2009].
Nellickappilly S., Maya K.G., 2009, Industry-University Collaboration: Some Ethical Considerations, "CURIE Journal" 2 (1).
Projekt, 2008, Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu środków z UE, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, Warszawa.
Rezolucja Rady z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie odnowionych ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży (2010-2018) [Dz. U. C 311 z 19.12.2009].
Soriano F.H., Mulatero F., 2010, Knowledge Policy in the EU: From the Lisbon Strategy to Europe 2020, “Journal of the Knowledge Economy” 1.


WSPÓŁPRACA BIZNESU Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI W EUROPIE

Streszczenie: Od lat przedsiębiorstwa współpracują z uczelniami wyższymi na wiele sposobów czerpiąc z tej współpracy korzyści. Efekty szeroko rozumianej współpracy dają przedsiębiorstwom możliwość zdobycia przewagi konkurencyjnej oraz zwiększenia udziału wiedzy w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa. Z kolei taka kooperacja daje uczelniom możliwości zwiększenia potencjału naukowego i dydaktycznego. Według Rady Europejskiej w najbliższej przyszłości współpraca pomiędzy biznesem a uczelniami powinny pozostać jednym z działań priorytetowych.

Słowa kluczowe:
biznes, uczelnie wyższe, współpraca biznesu z uczelniami wyższymi.

关于商业大学合作在欧洲

摘要:多年来,公司与高校携手在很多方面。两者都从它派生的好处。这种合作使高等教育机构增加的科学和教诲潜力的可能性。影响广泛了解合作的机会公司获得的竞争优势并增加知识在创造企业价值中的份额。根据欧洲理事会的决定在不久的将来企业和大学之间的合作应保持高优先行动之一。
关键字: 企业、 大学、 商业大学合作。


 
Back to content | Back to main menu