CAREER OPPORTUNITIES in WORK SECURITY and HEALTH DOMAIN - Polish Journal of Management Studies

Search
Polish Journal of Management Studies
 ISSN 2081-7452
Go to content

Main menu:

CAREER OPPORTUNITIES in WORK SECURITY and HEALTH DOMAIN

Abstracts > Vol 8

CAREER OPPORTUNITIES IN WORK SECURITY AND HEALTH DOMAIN
Irimie S., Moraru R., Boatcǎ M.E.  

Abstract:

Occupational safety and health becomes a more and more important component of the organization for it ensures continuous positive growth and improvement of productivity, and general efficiency. In order to implement an efficient management system, the C.E.O. must pay special attention to this domain in order to avoid important risks and undesired events with tragic consequences. Thus, every organization needs properly trained staff, in order to accomplish all the purposes in this field. Therefore, the paper aims to do an analysis of the possibilities to develop a career in work safety and security, based on competences, in order to establish the real importance and attention paid to this activity area
.

Keywords: work security and health, career, competences, professional training provider, profession

Intrduction

One of the most important components of an organizational management system is work security and health. Therefore, it is necessary to pay special attention to all the aspects related to this activity field. National and Community legislation require that occupational health and security activities may be done by competent persons. From this point of view, analyzing professional evolution perspectives situation in this activity field proves to be relevant for good management of situations referring to work security and health.  


more in full version

Summary

National legislation regulates in detail the issue of adult professional training, inclusively in work health and safety domain, from Classification of Occupations in Romania (COR) to OS&H regulations. Thus, the legal framework ensures proper professional training in order to create professionals for occupational security and health [3].
Existence of occupational standards for the following occupations: Security and health management system auditor, Safety and health coordinator, Risk assessor and auditor in occupational safety and health, Safety inspector, Inspector in health and safety at work, Manager of occupational security and health management system and Specialist in work health and safety ensures the description of the necessary competences for each of them. Some competences, called key competences, are common to all occupations and others are specific to each occupation separately
general and specific skills [4].
Comparing the situation in the two regions can be observed that there are counties in which focus a considerable number of training providers (Timiş and Hunedoara for Western Region and Sibiu for Central Region). In both regions the emphasis is set on specialization courses and less on the initiation and perfecting ones. In Center, all vocational training suppliers are limited liability companies, while in West there are NGOs and a vocational training center without legal responsibility, although limited liability companies prevail. Most courses offer, in both regions, vocational training for: safety inspector, inspector in health and safety at work and specialist in work health and safety.
As a general conclusion, Romania takes special attention to professional training for occupational security and health. In particular, Western region developed more than Central one in this respect.


References

[1]. Council Directive of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work (89/391/CEE)
[2]. Decision no. 1352 of 23 December 2010 regarding the approval of Classification of Occupations in Romania - basic group level according to the International Standard Classification of Occupations - ISCO 08
[3]. Dragolea, L.(coord.), Diaconescu D.A., Educational Quality Management, Polish Association of Information Society, Gliwice, Poland, 2012
[4]. Fekete Farkas, M., Török, L.G., Knowledge Workers, Competencies, Virtuality and Management, Polish Association of Information Society, Gliwice, Poland, 2011, vol.4, pp.67-77.
[5]. Law no. 319 of 14 July 2006 of security and health, published in Official Journal no. 646 of July 26, 2006
[6]. Order no. 1832/856 of 6 July 2011 on the approval of the Classification of Occupations in Romania - occupation level (six characters)
[7]. Order no. 270/273 of 12 June 2002 on the approval of the procedure for updating the nomenclature of Classification of Occupations in Romania
[8]. Occupational standard for Security and health management system auditor
[9]. Occupational standard for Safety and health coordinator
[10]. Occupational standard for Risk assessor and auditor in occupational safety and health
[11]. Occupational standard for Safety inspector
[12]. Occupational standard for Inspector in health and safety at work
[13]. Occupational standard for Manager of occupational security and health management system
[14]. Occupational standard for Specialist in work health and safety
[15]. http://www.anc.gov.ro/index.php?page=registrul-national-al-furnizorilor-autorizati, Accesed on 29 March 2013


MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ZAWODOWEGO W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA


Streszczenie:

Bezpieczeństwo i higiena pracy staje się coraz bardziej istotnym elementem organizacji, gdyż zapewnia stały, dodatni wzrost i poprawę wydajności i ogólnej sprawności. W celu wdrożenia skutecznego systemu zarządzania, prezes musi zwrócić szczególną uwagę w tym obszarze, w celu uniknięcia istotnych zagrożeń i niepożądanych zdarzeń z tragicznymi konsekwencjami. Tak więc, każda organizacja potrzebuje odpowiednio wyszkolonego personelu, aby osiągnąć wszystkie cele w tej dziedzinie. W związku z tym, że celem artykułu jest analiza możliwości rozwoju zawodowego w dziedzinie bezpieczeństwa pracy i ochrony, w oparciu o kompetencje, której celem jest ustalenie rzeczywistego znaczenia i uwagi poświęconej temu obszarowi działalności.

Slowa kluczowe: bezpieczeństwa pracy i ochrona zdrowia, kariera, kompetencje, uzyskanie profesjonalnego treningu, zawód

職業生涯中的工作安全和健康領域機會

摘要:職業安全與健康成為該組織的越來越重要的組成部分它確保持續正增長和提高生產率,和一般的效率。為了實現高效的管理體系,公司首席執行官必須以避免重大風險和不良事件的悲慘後果特別注意這個領域。因此,每個組織都需要經過適當培訓的工作人員,為了完成在該領域的所有目的。因此,本文的目的是做的可能性進行分析,發展了職業生涯中的工作安全和保障,基於能力,以建立真正重視和關注支付給本次活動區域。
關鍵詞:工作安全與健康,事業,能力,職業培訓機構,職業。


 
Back to content | Back to main menu