Centre of Social Integration as a Tool of Professional Reintegration of The Permanently Unemployed in Czestochowa - Polish Journal of Management Studies

Search
Polish Journal of Management Studies
 ISSN 2081-7452
Go to content

Main menu:

Centre of Social Integration as a Tool of Professional Reintegration of The Permanently Unemployed in Czestochowa

Abstracts > Vol 9

CENTRE OF SOCIAL INTEGRATION AS A TOOL OF PROFESSIONAL REINTEGRATION OF THE PERMANENTLY UNEMPLOYED IN CZESTOCHOWA
Dziadkiewicz M.

Abstract: The article discusses the subject matter of the functioning of the Centre of Social Integration (Polish abbreviation: CIS), presenting the objectives of this institution, as well as the functioning of the Centre in practice, based on the example of the City of Czestochowa. The role of the CIS, which can be met as a tool of professional activation of the group of the permanently unemployed residents, is being analysed. The article widely refers to the cooperation between the Municipality of Czestochowa and the Department of Housing “TBS” Ltd. as well as its effect on the improvement in the housing outlook of socially excluded people, with simultaneous professional reintegration of this group of people.

Key words: Centre of Social Integration, professional activation, social and professional exclusion, work for rent

Introduction
The purpose of the article is to present the institution called the Centre of Social Integration as a versatile tool for the reintegration of the socially excluded or those who are threatened with exclusion, with special emphasis on the opportunities that the participation in the CIS opens up in terms of meeting the housing needs of those people. The housing stock of municipalities is created and maintained in order to satisfy in particular the housing needs of the economically weaker group of residents, in which there is a significant percentage of unemployed, sick or resourceless people. The economic crisis has exacerbated these phenomena, which results in an inability to pay rents and a threat of losing ones living space. The CIS is therefore a valuable tool which enables to improve the collectability of rent receivables, to maintain the premises, and at the same time to activate professionally the economically weakest members of the local community. These issues are presented on the basis of practical solutions and effects of the functioning of the CIS, created by the government of Czestochowa.

more in full version


Summary

The Centre of Social Integration is one of the most important entities of social economy. The programme of the Centre is focused on social and occupational integration, correlated with such factors as education, psychological support and providing a roof over one’s head. Adjusting the scope of operation of the Centre to specific needs of the local community in an appropriate way allows to obtain significant results in terms of including the socially excluded or people threatened with such exclusion into the labour market. Activation and professional reintegration of people affected by exclusion, leading to an improvement in their economic situation, enables them to fulfil financial commitments, including rental commitments related to the occupation of the residential premises. This in turn facilitates the creation and maintenance of the municipal housing stock, intended for the housing needs of economically weakest sections of the population. The CIS is therefore a valuable tool that enables to improve the collectability of rent receivables, to maintain premises, and at the same time to activate professionally the economically weakest group of tenants.


References


[1]. Borowski Marek, Kowalska Małgorzata, Półtorak Małgorzata, Tomaszczyk Joanna, Żukiert Iwona, Model Centrum Integracji Społecznej. http://www.wrzos. org.pl/ projekt1.18/download/Model%20CIS_7.03.pdf
[2]. Dziadkiewicz M., Temporary premises in the management of municipal property resources, Polish Journal of Management Studies, 2013 vol.7.
[3]. Herbuś A., Ślusarczyk B., The use of corporate social responsibility idea in business management, Polish Journal of Management Studies, 2012 vol.6.
[4]. Kadela Katarzyna, Białas Adam Podręcznik Instruktażowy „Model Centrum Integracji Społecznej”. wrzos.org.pl/download/zalacznik_10_31.docx‎  
[5]. Karwacki Arkadiusz, Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej w świetle badań.  Instytut Spraw Publicznych, Toruń 2009.
[6]. Koral Joanna, Centra Integracji Społecznej, wyd. Fundacja Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych, Warszawa 2008.
[7].  Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Częstochowie za rok 2012,www.mops.czestochowa.um.gov.pl
[8].  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Informacja o funkcjonowaniu Centrów
i Klubów Integracji Społecznej dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa, maj 2012 r.
[9]. Olech Piotr, Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych, wyd. Fundacja Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych, Warszawa 2006.
[10]. Regulamin Organizacyjny Samorządowego Zakładu Budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie – Załącznik do Zarządzenia Nr 1349/13 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 14.02.2013r.
[11]. Uchwała Nr 485/XXVI/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 września 2012r.
w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego „Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie”.
[12]. Uchwała Nr 734/XL/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 11 lipca 2013 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 485/XXVI/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia
26 września 2012 r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego „Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie”.
[13]. Uchwała Nr 627/XXXIV/13 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 marca 2013 r.
w sprawie stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego „Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie” .
[14]. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
[15]. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tj. Dz.U. 2011 r. Nr 43, poz. 225, z późn. zm.).
[16]. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst ujednolicony Dz. U. 2013 r. poz. 674).
[17]. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 672).
[18]. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
[19]. Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie zmiany Uchwały Nr 627/XXXIV/2013 w sprawie stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego „Centrum Integracji Społecznej
w Częstochowie”(z późn. zm.).
[20]. Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie zmiany Uchwały Nr 627/XXXIV/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 marca 2013 r. sprawie stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego „Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie”.
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ JAKO NARZĘDZIE REINTEGRACJI ZAWODOWEJ OSÓB TRWALE BEZROBOTNYCH W CZĘSTOCHOWIE


Streszczenie:


Artykuł porusza tematykę funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej (CIS), przedstawiając cele tej instytucji, oraz funkcjonowanie Centrum w praktyce, na przykładzie Miasta Częstochowy. Analizowana jest rola CIS, którą może spełnić jako narzędzie aktywizacji zawodowej trwale bezrobotnej grupy mieszkańców. Artykuł szeroko odnosi się do tej współpracy Między Gminą Częstochowa a Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” sp. z o.o. oraz jej wpływu na poprawę perspektyw mieszkaniowych osób wykluczonych społecznie, przy równoczesnej reintegracji zawodowej tej grupy osób.

Słowa kluczowe: Centrum Integracji Społecznej, aktywizacja zawodowa, wykluczenie społeczne i zawodowe, praca za czynsz.中心的专业重返社会的永久失业的琴作为一种工具的社会融合
摘 要: 本文讨论主题事项的社会融合中心的运作情况 (波兰语缩写: 独联体,提出这一机构的目标和在实践中,中心的运作基于示例的琴城。正在分析的独联体,能够满足作为集团的永久失业居民专业激活的工具,作用。文章广泛指琴自治市与房屋署'TBS'之间的合作有限公司以及其对社会排斥的人,与这群人同时重新融入专业房屋中改善的效果。
关 键 词: 中心社会融合、 专业激活、 社会和专业排斥、 租金的工作。。 
Back to content | Back to main menu