Changes in Students’ Choices of Study Course in Academy of Physical Education in Katowice - Polish Journal of Management Studies

Search
Polish Journal of Management Studies
 ISSN 2081-7452
Go to content

Main menu:

Changes in Students’ Choices of Study Course in Academy of Physical Education in Katowice

Abstracts > Vol 10.1

CHANGES IN STUDENTS CHOICES OF STUDY COURSE IN ACADEMY OF PHYSICAL EDUCATION IN KATOWICE
Szopa R., Halemba P.

Abstract: The purpose of this article was an analysis of changes occurring in choice of degree courses on the example of Academy of Physical Education in Katowice. Author focuses also on causes which induce young people to the aspiration for having a higher education and presents primary benefits resulting from having it. Next, he presents the current situation of people with higher education on labor market and finally checks whether preferences of students concerning directions and modes of studies are changing also in relation to the changing situation on market.

Keywords:
higher education, degree courses, labor market.


Introduction

"Higher education has an important role both for the student, as an individual, and also for the society in which he lives. Higher education represents an aid for the growth and the development of the students and a key for a better life" (Pavel, 2012).
Education, professional knowledge and skills constitute crucial determining factors for usefulness of the employee on labor market in the modern world. In Poland the 90s of the last century brought both sharp increase in the number of students, as well as of universities. In recent years, the number of students increases almost five-fold; now, more than every second young people aged 19-24 years is studying. This is a big change, considering that until recently, only about 10% of the most talented young people from every vintage got into university. This phenomenon, very favorably commented in the world, has its consequences for educational process and its results. That is why, implementation of educational process in its current form, as nothing had changed, cannot lead to equally good results as before.


full version

Summary
Nowadays, education is very important. In Poland every second person between 19 and 24 years old is studying, and as a result there are so many people with higher education, that it does not already constitute the guarantee of getting employment. Another problem is a fact that students are choosing directions only according to own preferences often not juxtaposing them with market and economies needs. Thereare too much specialists in one field, while in the second one we observe and their deficiency. Examinations conducted amongst Academy of Physical Education in Katowice students confirms that, and from which it also results, that no matter that the number of students increases, but their preferences in relation to degree courses are not changing oneself considerably. So we are dealing with the occurrence of structure of supply and demand for work incongruity in terms of graduated degree courses, what is being expressed with market saturation with specialists in many fields, at unmet demand for those of technical courses.

References
Allen, J., Van der Velden, R., 2007, Transitions from higher education, Springer.
Gębski, M., 2009, Wybrane teorie rynku pracy, „Miscellanea Oeconomicae” 13 (2).
Grabara, J. K., Kot, S., 2008, Promotion of Employment Among Youth-Remarks For Next Initiatives, “Economics” 8 (1).
Grotkowska G., Socha M., Sztanderska U., 2005 Elastyczność zatrudnienia a bezpieczeństwo socjalne na rynku pracy. Doświadczenia Polski, MOP, Budapeszt.
Jakubowska, A., Rosa, A., 2011, Problemy dopasowania oferty kształcenia szkół wyższych do potrzeb rynku pracy w Polsce. Zarządzanie szkołą wyższą. Dylematy i wyzwania, Gdańsk, Zeszyty Naukowe WSB.
Juchnowicz M., 2007, Polityka edukacyjna wobec potrzeb rynków pracy, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.
Pavel A.P., 2012, The Importance of Quality in Higher Education in an Increasingly Knowledge-Driven Society, “Internationa Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences” 2 (1).
Piróg D., 2013, Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy w warunkach kryzysu, „Przedsiębiorczość - Edukacja” 9.
Ślusarczyk B., Herbuś A., 2011, University Education Level and the Unemployment in the Silesian Voivodeship and the City of Częstochowa, “Polish Journal of Management Studies” 4.

ZMIANY W WYBORZE KIERUNKU STUDIÓW STUDENTÓW AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KATOWICACH

Streszczenie: Celem artykułu była analiza zmian zachodzących w wyborze kierunków studiów na przykładzie AWF Katowice. Autor skupia się także na przyczynach, które skłaniają młodych ludzi do dążenia do posiadania wyższego wykształcenia oraz przedstawia główne korzyści płynące z jego posiadania. Następnie przedstawia obecną sytuację osób z wyższym wykształceniem na rynku pracy, by wreszcie sprawdzić czy w związku ze zmieniającą się sytuacją na rynku zmieniają się także preferencje studentów dotyczące kierunków i trybów studiów.

Słowa kluczowe: wyższe wykształcenie, kierunki studiów, rynek pracy.

在学习课程上学生的选择的变化在体育的学院的在卡托维兹

关键字:目标将分析在选择学习进程上的变化关于例子AWF卡托维兹的作者也集中于推动青年人追求高等教育的原因并且提出归属的主要好处 然后在劳动力市场上显示毕业生的当前形势,对终于,检查改变的市场形式将改变研究特选学生方向和方式
主题词:高等教育,學位課程,勞動力市場
 
Back to content | Back to main menu