DYNAMICS OF TRANSPORTATION DEVELOPMENT AS A BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF LOGISTICS IN POLAND - Polish Journal of Management Studies

Search
Polish Journal of Management Studies
 ISSN 2081-7452
Go to content

Main menu:

DYNAMICS OF TRANSPORTATION DEVELOPMENT AS A BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF LOGISTICS IN POLAND

Abstracts > Vol 7

DYNAMICS OF TRANSPORTATION DEVELOPMENT AS A BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF LOGISTICS IN POLAND
Skibińska W.

Abstract: Transportation is one of the main aspect of logistics development  in Poland, even if this is due to the fact that the costs for transportation are from 25% to 40% of total costs in the total cost of logistics. This causes that it is transportation, in addition to procurement processes, production, storage and distribution is the most important process within the logistics supply chain. This article on production and transport being the type used in the Polish logistics, presented as in the period 2009-2011 was as its dynamics and development.

Key words:
transport, mode of transport, goods, road transport, rail transport, air transport, maritime transport, pipeline transport,

Introduction

The logistics management, in addition to processes such as purchasing, inventory management, location of plants and warehouses, planning, production, storage, transportation-house management, procurement procedures and protective packaging is also under construction. Transport is one of the key elements in the logistics. Modern transport processes are characterized by a high consistency and being integrated with each other are crucial for the domestic and international supply chains [1]. It is one of the most important activities because very often, about 25% of the cost of logistics management in the company, takes place right on transport management [2]. Transportation is "activity aimed at overcoming space. In economic terms it consists of reward services that result in the movement of people and goods and the creation of support services directly linked "[3]. The concept of transport is a wildcard and can represent [4]:- zespół czynności
które związane są z przemieszczaniem się osób i towarów przy pomocy odpowiednich środków,
- Acts of the economy - covering all measures and actions aimed at moving people and goods,
- Field of knowledge - which deals with all the phenomena associated with the movement of people and goods.
In the process of managing transportation and performs three main functions [5]:
1. Consumer - it means meeting the needs of transport for the transport services provided,
2. Manufacturing - means meeting the needs of production by the transport services provided,
3. Integration - with transport services following the integration of state and society.
The importance of transport due to its links to almost all forms of human activity and that the needs of the societies and economies can be met only by transportation.


more in full version

Summary

As the analysis shows, the most widely used mode of transport is road transport - as mentioned before this is due to the fact that due to the high density of the Polish roads, the transport sector ensures the timely delivery of goods to almost anywhere. It is true that in addition to its advantages, road transport has a negative impact on the environment and also has a high terenochłonnością. But these flaws do not make it such that another mode of transport is rail transport is used increasingly. Despite the fact that this mode of transport is environmentally friendly and Polish rail network is characterized by a relatively high density. It is, however, relatively high transportation costs and the lack of an adequate offer, cause that transport is used insufficiently. Other modes of transport are used in minimally - branch pipelines used to transport oil and gas, shipping, due to the lack of proper infrastructure and the ship can not be sufficiently utilized. And air transport, despite the high growth development, is only a fraction of other modes of transport. The analysis also showed that the transport sector in Poland has risen from the time of the crisis, as shown by the rapid growth of its development, an average of nearly every mode of transport, from year to year, denotes growth rate of 10%.


References

[1]. Rudasz Z., “Transport w działalności logistycznej”,
[2]. Coyle J.J., Bardi E.J., Calvinato J.L., „Transportation”, West Publ. Co., NY 1990, p. 67
[3]. Pod red. Rydzkowskiego W., Wojewódzkiej-Król K., „Transport”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, p. 1
[4]. Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K., „Transport”, PWN, Warszawa 2004, p. 140
[5]. Mindur M., „Efektywny transport czynnikiem wzrostu konkurencyjności gospodarki narodowej”, w: Michałowska M., „Efektywny transport – konkurencyjna gospodarka”, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2009, p. 37.
[6]. Benaissa M., Benabdelhafid A., Akkouri Z., “Quality Management Approach in Supply Chain Logistics Case of Shipping Maritime Transportation”, Polish Journal of Management Studies, vol. 2/2010.
[7]. Pod red. Szczepaniaka T., „Transport i spedycja”, PWE, Warszawa 1985, p. 14.
[8]. Starostka-Patyk M., „Integracja przepływów małych ładunków z intermodalnym systemem transportowym”, W:Systemy logistyczne. Teoria i praktyka. I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Warszawa 2005.
[9]. Guzewski T., „Transport rurociągowy”, Transport: Projektowanie i Zarządzanie, Eurologistics 2/2013
[10]. Główczyński S., Gronowski F., “Żegluga śródlądowa”, WKiŁ, Warszawa 1979, p. 118-119.
[11]. Branch A.E., „Elements of Shipping”, Routledge, NY 2007.
[12]. Frankel E.G., „The Word shopping industry”, Croom Helm Publishers, NY 2002.
[13]. GUS „Transport – wyniki działalności 2011”, GUS, Warszawa 2012.DYNAMIKA ROZWOJU TRANSPORTU JAKO PODSTAWA ROZWOJU LOGISTYKI W POLSCE

Streszczenie: Transport jest jednym z najważniejszych aspektów rozwoju logistyki w Polsce. Jest to spowodowane chociażby faktem, że koszty ponoszone z tytułu transport stanowią od 25% do 40% ogółu kosztów w całkowitych kosztach logistycznych. To powoduje, że właśnie transport, obok procesów zaopatrzenia, produkcji, magazynowania czy dystrybucji jest najważniejszym procesem w obrębie logistycznego łańcucha dostaw. Niniejszy artykuł po przedstawieniu istoty transportu i jego rodzajów wykorzystywanych w obszarze polskiej logistyki, prezentuje jak w okresie 2009-2011 kształtowała się jego dynamika i rozwój.

Słowa kluczowe:
transport, gałęzie transport, dobra, transport drogowy, transport kolejowy, transport lotniczy, transport morski, transport rurociągowy


 
Back to content | Back to main menu