ECO-MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME (EMAS) FUNCTIONING ON THE EXAMPLE OF THE WATER SUPPLY AND SEWERAGE JOINT STOCK COMPANY OF THE CZĘSTOCHOWA DISTRICT - Polish Journal of Management Studies

Search
Polish Journal of Management Studies
 ISSN 2081-7452
Go to content

Main menu:

ECO-MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME (EMAS) FUNCTIONING ON THE EXAMPLE OF THE WATER SUPPLY AND SEWERAGE JOINT STOCK COMPANY OF THE CZĘSTOCHOWA DISTRICT

Abstracts > Vol 10.2

ECO-MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME (EMAS) FUNCTIONING ON THE EXAMPLE OF THE WATER SUPPLY AND SEWERAGE JOINT STOCK COMPANY OF THE CZĘSTOCHOWA DISTRICT
Pachura P., Ociepa-Kubicka A.

Abstract: The article presents pro-ecological activities realized in the past years and planned for the years 2014-2016 by The Water Supply and Sewerage Joint Stock Company of the Czestochowa District. It highlights numerous benefits stemming from the implementation of EMAS in entrepreneurships. The Water Supply and Sewerage Joint Stock Company of the Czestochowa District is one of few companies in the field which obtained the Integrated Management System Certificate. The present article presents, among others, the identification of the environmental aspects, environmental effectiveness ratio undertaken by the Company in order to implement the Eco-Management and Audit. The analysis of the realized ecological projects proves the effectiveness of the actions for the environment protection undertaken by the described Entrepreneurship.

Key words:
entrepreneurships, companies, environment, environment management system

Introduction

The development of entrepreneurships in the 21 st century cannot occur without taking care of the natural environment. Undertaking ecological activities, entrepreneurs benefit at the economic, ecological and social levels (Krawczyk, 2012; Adami
šin, 2012; Balan and Dragolea, 2013). Therefore, the implementation and popularization of eco-management in companies is so important (Urbaniec, 2009). Certainly, the ecological awareness of the entrepreneurs has been increasing; however, additional systems such as EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) are not particularly popular.
EMAS had been launched by the European Parliament and Council (EC). It is
a system of environment management directed at various organizations, e.g. financial institutions, schools, service providers, production entrepreneurships etc., which voluntarily want to exceed the minimal scope of law provisioned directives, constantly limiting the negative influence of their activity on environment. The
participation in the system is optional and open for all the public and non-public organizations (European Parliament and Council Resolution, 2009).
Having discussed in a later part of the article within the Enterprise Water and Sewerage of Czestochowa District, the EMAS system has been running for several years. Every year some establishments and organizations implement the above mentioned system, for example in Poland in 2014 the certificates, confirming
a compliance with the highest standards of environmental protection, received four new organizations registered in the Eco-Management and Audit Scheme, as follows:
H & M HENNES & MAURITZ LOGISTICS Sp. z o.o  (Ltd.) with Gądek,
Consortium Oils Recovery Organization with Jedlicze,
Cementownia "ODRA" SA in Opole,
REMONDIS Tarnów Mountains Sp. z o.o (Ltd.) of Tarnów Mountains.


full version

Summary
Entrepreneurships' development in the 21st century must be related to the care of the natural environment. Entrepreneurs' ecological awareness has been increasing, however, despite numerous ecological and economical benefits, relatively low interest in the implementation of additional systems, such as EMAS, has been observed. The Water Supply and Sewerage Joint Stock Company of the Czestochowa District is one of few companies in the field which received the Integrated Management System Certificate. The Certificate gives entitles an entrepreneurship to many benefits, e.g. the economical ones related to appropriate waste management, water and energy saving, credibility, client trust and satisfaction, company's development in symbiosis with the natural environment. The Company undertakes numerous activities aiming at the preservation of quantitative and qualitative water reservoirs for the future generations. The Water Supply and Sewerage Joint Stock Company of the Czestochowa District with its activity may set an example for other entrepreneurships. It has been confirmed with the Company's nomination by the Directorate-General for the Environment Protection in Warsaw, to the European EMAS Awards in 2010, 2011, 2012 and 2014. The Directorate-General for the Environment (European Commission) awards with the EMAS Award the companies and organizations which particularly skillfully combine innovation and economic stability, with regard to environmental issues, and thus, instill the idea of balanced development.

References
Adamišin P.,2012, Environmental education as a means to environmental awareness increase of company and environment quality, [In:] Proceedings of the International scientific correspondence conference EAEP.
Adomssent M., Godemann J., Michelsen G., 2008, Sustainable University - Empirical evidence and strategic recommendations for holistic transformation approaches to sustainability in higher education institutions,  Proceedings of the 4th International, Barcelona Conference on Higher Education, Available at: http://www.guni-rmies.net.
Balan G., Dragolea L., Implementation of environmental management systems – ISO 14001 or EMAS, „Academic Research International”, 4(3).
Deklaracja Środowiskowa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA, Wydanie III, rok 2014, Available at: www.pwik.czest.pl.
Disterheft A., Ferreira da Silva Caeiro S., Ramos M.R., Manuel de Miranda Azeiteiro U., 2012, Environmental Management Systems (EMS) implementation processes and practices in European higher education institutions – Top-down versus participatory approaches, “Journal of Cleaner Production”, 31.
European Parliament and Council Resolution (EC) No. 1221/2009 of 25 November 2009 on the voluntary participation of the organisation in the Eco-Management and Audit System  (EMAS), invalidating the resolution (EC) No. 761/2001 and Committee's decisions 2001/681/WE and 2006/193/EC.
Hansen J.A., Lehmann M., 2006, Agents of change: universities as development hubs, “Journal of Cleaner Production”, 14.
Jaźwinska D., 2013, Korzyści i koszty wynikające z wdrażania systemu ekozarządzania (opartej na wiedzy EMAS), „Organizacja i Zarządzanie”, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, 61.
Krawczyk M., 2012, Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań ekologicznych, [In:] Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki
w XXI wieku Zeszyty Naukowe, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania, 25.
Lisowska-Mieszkowska E., 2007, Systemy zarządzania środowiskowego – rozwój
i funkcjonowanie w Polsce, „Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych”, 30.
Matuszczak-Flejszman A., 2011, Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu (EMAS)
w urzędach administracji rządowej, Publikacja przygotowana w ramach projektu ”Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania administracji rządowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Warszawa.
Słonimiec J, Świtała J., 2013, Rozwój Europejskiego Systemu Ekozarządzania i Audytu (EMAS) w Unii Europejskiej, „Management Systems in Production Engineering”, 4(12).
Pochyluk R., Macniak M., Szymański J., 2005, Wspólnotowy System Ekozarządzania
i Audytu (EMAS), Przewodnik, Available at: www.emas-polska.pl/pliki/emas-poradnik.pdf , Access on:12.09.14
Poterek M., 2014, Identification of the environmental aspects as introduction to the evaluation of the products life cycle. http://www.plan-rozwoju.pcz.pl/ dokumenty/ konferencja/artykuly/41.pdf_; Access on: 01.10.2014.
PWIK, 2014, Available at: http://www.pwik.czest.pl/zintegrowany-system-zarzadzania2 Access on: 03.10.2014 .
Testa F., Rizzi F., Daddi T., Gusmerotti N., Frey M., Iraldo F., 2014, EMAS and ISO 14001: the differences in effectively improving environmental performance, “Journal of Cleaner Production”, 68.
Urbaniec M., 2009, Wpływ innowacji ekologicznych na rozwój zrównoważony [In:] ”Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach zrównoważonego rozwoju
i gospodarki”, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.


FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO (EMAS) NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO


Streszczenie W artykule przedstawiono działania proekologiczne zrealizowane
w poprzednich latach oraz planowane na lata 2014-2016 przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. Zwrócono uwagę na liczne korzyści płynące z wdrożenia EMAS w przedsiębiorstwach. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. jest jedną z niewielu firm tej branży, które uzyskały certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania. W pracy przedstawiono działania m.in identyfikację aspektów środowiskowych, obliczenie wskaźnika efektywności środowiskowej podjęte przez przedsiębiorstwo w celu wdrożenia Systemu Ekozarządzania
i Audytu. Analiza zrealizowanych zadań ekologicznych świadczy o skutecznych działaniach podejmowanych przez omawiane przedsiębiorstwo na rzecz ochrony środowiska.

Słowa kluczowe: przedsiębiorstwa, środowisko, system zarządzania środowiskowego


环境管理体系(EMAS)例如,供水和污水公司圈子琴斯托霍瓦。

摘要:本文介紹了在實施前幾年,並計劃在年內由2014年至二零一六年的供水和下水道區琴斯托霍瓦SA的環保措施會議提請注意EMAS在公司的許多好處。水和污水區琴斯托霍瓦SA是為數不多的公司在行業內已認證的集成管理系統之一。本文的行動,除其他外,環境因素,環境績效指數的計算,以實施生態管理和審核系統通過了公司標識呈現。分析完成任務的有效行動生態的證據採取相關公司對環境的保護。
關鍵字:公司,環境,環境管理體系 
Back to content | Back to main menu