Effective Occupational Counselling for the Unemployed - Polish Journal of Management Studies

Search
Polish Journal of Management Studies
 ISSN 2081-7452
Go to content

Main menu:

Effective Occupational Counselling for the Unemployed

Abstracts > Vol 10.1

EFFECTIVE OCCUPATIONAL COUNSELLING FOR THE UNEMPLOYED
Kot S., Pigoń Ł.

Abstract: Recruitment is usually a long-term and expensive process that generates substantial risk. A survey showed that, depending on the job position, costs connected with replacing an employee range from one third of annual pension to the level of two-year salary in the case of senior managers. Being aware of these costs, the most of organizations worldwide and in Poland are planning the recruitment process to verify the level of concrete competencies of a potential candidate. Despite this advanced system of recruitment, one of the major concerns that human resource departments are facing when searching for future employee is insufficient competencies. Enterprises today are searching for talents, with talent in the recruitment process being a wide concept which, depending on a job position, might mean quite different things.

Keywords
: employment, unemployment, occupational development system.

Labour market in Poland
Employment in Poland represents a major problem for both those who seek employment and the employers. Similar problems can be observed in other European countries, especially in those from the area of former communist bloc
( Jenčová et. al., 2013 ). Unemployment rate in January 2014 in Poland reached 14%while it amounted to 13.4% in December 2013, and 14.2% in January 2013 (STAT GOV). Therefore, some variations can be observed throughout the year, however, without a substantial effect on the trend. A trend of around 14% has been maintained for several years. Being aware of constant high level of unemployment, both employers and employees have to search for innovative activities, both in terms of the recruitment process and the methods of preparation of prospective employees for this process. The prospects for changing this status seem to be promising. The Manpower report shows that, in five regions studied in Poland, an increase in net employment is expected, reaching even 12% depending on the region ( ManpowerGroup ). Although the prospects are positive, the highest increase in unemployment rate in Poland is reported in the group of people with higher education level ( Kot and Szczepanik ). Although the absolute number of the unemployed in this group is the lowest, its increase is, however, the highest. One of the most natural methods to prevent this situation is to increase expenditures for education. Expenditures on higher, secondary and primary education are increasing in the most of the European Union countries ( Ślusarczyk and Herbuś, 2012 ). Countries of the European Union have been making a concerted effort to realize the concept of the European school which would be subject to continuous betterment (Ślusarczyk and Grondys, 2011). Improvement of knowledge and competencies among prospective candidates do not guarantee successful employment in the organization where a person applied for the job. A substantial problem might be the method of preparation and participation of the candidate in the recruitment process. Even perfectly prepared candidates might fail to be successful during a job interview.


full version

Conclusion
Recruitment process is evolving. Nowadays, preparation for the recruitment process is becoming more and more important. The most of the employers, with organized and well-trained personal counselling divisions, developed the recruitment process almost to a state of perfection. It is also noticeable that the element of preparation for certain candidates is limited only to collecting the information about the organization and going to the interview. This causes that part of the people with high level of competencies are unable to successfully complete the recruitment process. Lack of preparation causes higher level of stress, which consequently leads to poor performance during the recruitment process. Analysis of the methods of recruitment or preparation of appropriate case studies continues to be the infrequent occurrence among the candidates. The candidates who are properly prepared for the recruitment process improve their chances to get a job. Even if they are not employed, they improve their knowledge and establish good habits in terms of preparation. Nowadays, the requirements concerning the candidates are increasing and this method of preparation is also the most basic method that gives them an advantage over other candidates.

References
Chang C-C., 2012, An integrated curriculum for developing students
employability, "World Transactions on Engineering and Technology Education" 10 (4).
Breaugh, J. A.; Starke M., 2000 Research on employee recruitment: so many studies, so many remaining questions, "Journal of Management" 26 (3).
Ferencová, M., Jurková, J., 2012. Process pedagogical approaches-a tool to reach target groups of universities. "Polish Journal of Management Studies", 5.
García-Barriocanal E., Sicilia M.-A., Sánchez-Alonso S., 2012, Computing with competencies: Modelling organizational capacities "Expert Systems With Applications" 39 (16).
Górniak J. (ed.), 2013, Młodość czy doświadczenie kapitał ludzki w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
Hodgson S., 2013, Rozmowa kwalifikacyjna, PWE, Warszawa.
Jenčová S., Litavcova E., Matovcikova, D., 2013 Analytical View on Unemployment in Conditions of Slovak Republic. Journal of Management and Business: Research and Practice. Časopis pre manažment a podnikanie: výskum a prax, č. 1, roč. 5.
Kot S., Szczepanik T., Education as a determinant of professional activity in the labour market in Poland, University and Its Role in Regional Development and Knowledge Dissemination, Research papers from the grant APVV SK-PL-0056-09.
Król H., Ludwiczyński A., 2006, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
Li F., Morgan J.W., Ding, X., 2008,  The expansion of higher education, employment and over-education in China, “International Journal of Educational Development” 28 (6).

ManpowerGroup2014: Barometr ManpowerGroup perspektywy zatrudnienia Polska , http://www.manpowergroup.pl/repository/Raporty/Barometr/PL/Barometr_Manpower_Perspektyw_Zatrudnienia_Q2_2014.pdf, Access on March 14, 2014

Pawlak Z., 2003, Personalna funkcja firmy, procesy i procedury kadrowe, Poltext, Warszawa.
Ślusarczyk B., Herbuś A., 2012, Analiza porównawcza finasowania edukacji w krajach UE, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie No. 5, Częstochowa.
Ślusarczyk B., Grondys K., 2011, Financing Education and Universities in Poland Compared to the EU in 2004-2008, [in:] University and Its Role in Regional Development and Knowledge Dissemination, Faculty of Management University of Presov, Presov.
Stańczyk I., 2013, Doradztwo personalne i zawodowe, Difin, Warszawa.
STAT GOV http:// www.stat.gov.pl/PW_miesie_info_o_bezrob
Szałkowski A. (ed.), 2000, Wprowadzenie do zarządzania personelem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
Zhou J., 2009, The effects of employer matching and income risk in 401(k) plans, “Economic Modelling” 26 (6).

SKUTECZNE DORADZTWO PERSONALNE DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY

Streszczenie: Rekrutacja dla pracodawcy to proces zazwyczaj długotrwały, kosztowny i objęty ryzykiem. Badania pokazują, że w zależności od stanowiska koszty związane z zastąpieniem pracownika wynoszą od 1/3 rocznej pensji nawet do wartości dwuletniego wynagrodzenia w przypadku menedżera wysokiego szczebla. Mając świadomość tych kosztów większość organizacji na świecie i w Polsce, planuje proces rekrutacji w taki sposób, aby zweryfikować poziom konkretnych kompetencji potencjalnego kandydata. Pomimo tak rozwiniętego systemu rekrutacji, jednym z największych problemów z jakimi spotykają się działy personalne podczas poszukiwania przyszłego pracownika jest niedobór kompetencji.


Słowa kluczowe:
zatrudnienie, bezrobocie, system rozwoju zawodowego.

有效的职业辅导为失业人士

摘要:招聘的雇主是一個過程通常漫長,昂貴和受風險。研究表明,根據與替換的僱員範圍從年薪高達兩年薪水的高級別管理1/3相關的成本的位置。意識到這些成本,大多數企業在波蘭和國外,正打算以這樣的方式來驗證具體的能力的潛在候選人的水平招聘過程。儘管招聘這樣的開發體系,尋求未來的僱員時,所面臨的HR部門的最大問題之一是能力不足。
关键字: 就业、 失业、 职业发展系统


 
Back to content | Back to main menu