Entrepreneurship as an Opportunity of Development for Industrial Companies Using Logistics Centers - Polish Journal of Management Studies

Search
Polish Journal of Management Studies
 ISSN 2081-7452
Go to content

Main menu:

Entrepreneurship as an Opportunity of Development for Industrial Companies Using Logistics Centers

Abstracts > Vol 10.1

ENTREPRENEURSHIP AS AN OPPORTUNITY OF DEVELOPMENT FOR INDUSTRIAL COMPANIES USING LOGISTICS CENTERS
Grondys K., Kott I., Wiśniewska-Sałek A.

Abstract: The motivation to take up the subject is a direct link between the stock of spare parts and the system of production capacity. The relationships which exist between the entities, referring to entrepreneurship, constitute a chance for the improvement of the functioning of the enterprise from the executive point of view. The development, which takes place in the area of minimization of stocks using logistics centers, constitutes the source of professional and individual development of people participating in the entrepreneurship process. In the assessment of the entrepreneurship of the entities, the effects of the disturbances may be observed in long, unplanned downtime of the machines and equipment or excessive costs of the maintenance of spare parts stocks.  To make this relationship sustainable, it is necessary to search for modern approaches and behavior, which, simultaneously, will allow to reduce the costs of freezing capital and the risk connected with the necessity of possessing them when they are needed.  One of solutions of the problem, presented in the paper, is the concept of sharing spare parts stock by a few industrial enterprises using the logistics center, treated as a new entrepreneurial approach, which reflects the process of self-development of the company as well as its employees. The applied concept allows to develop a number of financial and organizational benefits for the users of spare parts, the condition of which is the willingness for cooperation and communication, based on properly adjusted IT system.

Keywords:
professional development, entrepreneurship, logistics center, stock, spare parts, shared stock, IT system.

Introduction
Logistics centers are an important constituent of the enterprise growth of many different enterprises, including the industrial ones (Certo and Miller, 2008), whose effective activities are strictly connected with the management of spare parts stocks. The logistics center is defined by W. Rydzkowski as ”a spatial object of a specific functionality, along with infrastructure and organization, in which there are provided some logistics services connected with accepting, storing, distributing and dispensing goods and the accompanying services, provided by the enterprises, which are independent in relation to the sender or the recipient" (Rydzkowski, 2007). In turn, E. Gołembska specifies logistics centers as "interregional economic units, in which there are coordinated the services of storage and transport on short and long distances, along with the information flow and the system of controlling this activity" (Gołembska, 2002).


full version

Conclusions
Due to the performed functions, the services of the logistics center may be used for storing spare parts and providing services to the users. Management of the spare parts stock, shared by enterprises, by means of the logistics center constitutes an effective way to increase the production activity, connected with the reduction of costs of maintaining spare parts and increase in the production capacity, not interrupted by any breakdowns (O'Connor, 2013). The concept of the shared stock is particularly beneficial when the demand for the selected parts is occasional, and their value is high.
The condition of the effective cooperation between the individual enterprises and the logistics center is the integral IT system. It is to provide the appropriate level of service of the selected links of the relationship, connected with the current processing and transferring information on the stock. Spare parts stock management, by means of the logistics center, using the coherent IT system, brings about a range of benefits, among which, the following deserve particular attention: cost reduction, better availability of parts and better level of their optimization. Moreover, enterprises reduce expenditures connected with the purchase and maintenance of spare parts of high value, which is the main manifestation of their new attitude towards the idea of entrepreneurship. The application of new solutions enforces the continuous progress in the field of individual development of the people being in direct relationships since the success of entrepreneurial activities mainly depends on the degree of their knowledge and skills, referring to the
support of the system and the whole entrepreneurial process.

References
Botter R., Fortuin L., 1998, Stocking strategy for service parts
a case study, Eindhoven University of Technology, Eindhoven.
Certo T., Miller T., 2008, Social entrepreneurship: Key issues and concepts, "Business Horizons" 51 (4).
Christie M. J., Honig B., 2006, Social entrepreneurship: New research findings, "Journal of World Business" 41 (1).
Ciesielski M., 2011, Zarządzanie łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa.
Cohen M. A., Yu-Sh. Zheng, Y., 1999, Identifying opportunities for improving Teradyne
s Service-Parts Logistics System, "Interfaces" 29.
Commission Regulation (CE), 2008, No 1126/2008 of 3 November 2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and the Council.
Gołembska E.,2002, Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa.
Grondys K., 2012, Zarządzanie zapasami części zamiennych w zachowaniu ciągłości produkcji masowej przedsiębiorstw przemysłowych, dissertation, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
Grzybowska K., 2010, Podstawy logistyki, Difin, Warszawa.
Huiskonen J., 2001, Maintenance spare parts logistics: special characteristics and strategic choices, "International Journal Production Economics" 71.
Jouni P., Huiskonen J., Pirttila T., 2011, Improving global spare parts distribution chain performance through part categorization: a case study, "International Journal Production Economics" 133.
Kott I., 2012, Centra logistyczne a system informatycznej obsługi klienta, dissertation, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
Mindur L., 2008, Centra Logistyczne, [in:] Technologie transportowe XXI wieku, ITEE, Warszawa-Radom.
Mishra R.C., Pathak K., 2006, Maintenance engineering and management, Eastern Economy Edition, Indie.
Nowak E. (ed.), 2001, Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
O'Connor A., 2013, A conceptual framework for entrepreneurship education policy: Meeting government and economic purposes, "Journal of Business Venturing" 28 (4).
Płaczek E., 2006, Logistyka międzynarodowa, AE w Katowicach, Katowice.
Richey R. G., Chen H., Genchev S. E., Daugherty P. J., 2005, Developing effective reverse logistics programs, "Industrial Marketing Management" 34 (8).
Sarjusz-Wolski Z., 2002, Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
Venkataraman K., 2007, Maintenance engineering and management, Eastern Economy Edition, Indie.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JAKO SZANSA NA ROZWÓJ DLA PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁOWYCH WYKORZYSTUJĄCYCH CENTRA LOGISTYCZNE

Streszczenie: Motywacją podjęcia tematu jest bezpośrednia relacja, w jakiej pozostaje magazyn części zamiennych i system wydajności produkcyjnej. Relacje, jakie mają miejsce pomiędzy podmiotami stanowią w ujęciu przedsiębiorczości szanse na poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa od strony wykonawczej. Rozwój, jaki się dokonuje w obszarze minimalizacji zapasów przy wykorzystaniu centr logistycznych stanowi źródło rozwoju zawodowego i osobistego osób uczestniczących w procesie przedsiębiorczości. W ocenie podmiotów, skutki zakłóceń można obserwować w długich nieplanowych przestojach maszyn i urządzeń bądź nadmiernych kosztach utrzymywania zapasów części. W celu zrównoważenia tej relacji należy szukać nowoczesnych podejść i zachowań, które pozwolą jednocześnie zminimalizować koszty mrożenia kapitału i ryzyko związane z koniecznością ich posiadania, gdy są potrzebne. Jednym z rozwiązań problemu, przedstawionym w referacie, jest koncepcja współdzielenia zapasu części zamiennych przez kilka przedsiębiorstw przemysłowych za pośrednictwem centrum logistycznego traktowana, jako nowe przedsiębiorcze podejście, które odzwierciedla proces samorozwoju firmy jak i jej pracowników. Wykorzystana koncepcja pozwala na wypracowanie wielu korzyści finansowych i organizacyjnych dla użytkowników części, których warunkiem jest chęć współpracy i komunikacji w oparciu o odpowiednio dostosowany system informatyczny.
Słowa kluczowe: rozwój zawodowy, przedsiębiorczość, centrum logistyczne, zapas, części zamienne, zapas współdzielony, system informatyczny.

创业精神作为关于工业公司的备件管理为例的专业和个人发展机会零件在后勤中心

摘要:问题的动机是备件库存和产能的系统之间的直接链接。存在的实体,指的企业家精神,之间的关系构成的运作的企业从行政的角度改进的机会。发展,发生在最大限度减少储存使用物流的区域中心,构成了人民参与的创业过程中的专业和个人发展的源泉。在评估中的实体的创业精神,干扰的影响可能会观察到在机器及设备的长时间意外停机或备件储备的维修费用过高。若要使这种关系可持续,有的需要搜索的现代方法和行为,同时,将允许以减少连接以拥有它们在需要时必要的风险和费用的冻结资金。问题,在文件中,提出的解决办法之一是由几个工业企业利用物流配送中心,作为一种新的创业方法,反映了该公司,以及其员工的自我发展的过程来处理共享备件库存的概念。应用的概念允许开发条件的是为合作意愿财政利益和组织利益的备件,用户的数目和沟通,正确的基础调整了它系统
关键字: 专业发展、 创业精神、 物流配送中心、 股票、 备品备件、 共享的库存、 IT 系统


 
Back to content | Back to main menu