Entrepreneurship of Women in Poland and the Eu - Quantitative Analysis - Polish Journal of Management Studies

Search
Polish Journal of Management Studies
 ISSN 2081-7452
Go to content

Main menu:

Entrepreneurship of Women in Poland and the Eu - Quantitative Analysis

Abstracts > Vol 9

ENTREPRENEURSHIP OF WOMEN IN POLAND AND THE EU
- QUANTITATIVE ANALYSIS
Ślusarczyk B., Broniszewska A.

Abstract: Womens entrepreneurship is an important and interesting phenomenon from both economic and public point of view. It contributes to revive local and regional economic processes. In Poland, similarly as in other European countries, the situation of women on the labour market differs from mens status of employment. Womens entrepreneurship and their current situation on the labour market are being analyzed through the prism of differences which appears while comparing them with men. Differences are about the level of education, professional qualifications, payroll irregularities, also regulations and practices applied during the process of employing women. The purpose of this article is an analysis of womens occupational activity on the base of statistical researches with particular reference to comparative surveys.

Keywords: occupational activity, business activity, women
s entrepreneurship, self-employment

Introduction

At present time the knowledge about womens entrepreneurship  is insufficient. It is quite common using stereotypes while discussing this issue. In Poland, similarly as in other European countries, womens situation on the labour market differs from mens status of employment. Problems of employing women are a subject of scientists particular interest. That supports the intensification of statistical researches and surveys and sex is one of features taken into account in the statistics of the labour market. Womens entrepreneurship and their current situation on the labour market are being analyzed through the prism of differences which appears while comparing them with men. Differences are about the level of education, professional qualifications, payroll irregularities, also regulations and practice applied during the process of employing women. Poles are one of the most enterprising women in the European Union and it is a fact worth of notice [6]. The share of women amongst the whole group of people in charge of their own activity amounts to about 35%. The European Parliament emphasized the significance of women in the entrepreneurship, passing in year 2011 the resolution [8], in which member states were called to implement action, which would facilitate women to establish and run their own businesses in 2011.

more in full version


Summary

From presented dissertations appears that women are playing more and more greater role on the labour market as persons managing an own company. In Poland, on the thousand of women in an economically productive age, eighty two is conducting a business activity. From data published by the Central Statistical Office appears, that every third company in Poland was established and is being led by a woman (regards self-employed and employers). Compared with men, women are usually start by establishing the small-sized enterprise and very often continue activity in the area of the microenterprise. For women taking activity on its own account is a sign of their individual predispositions and the entrepreneurship.                A fact is meriting attention that managing an own company by women causes many professional obligations, however allows feeling disproportionate satisfaction from the economic self-reliance.

References

Aktywność ekonomiczna ludności Polski w latach 2010 2012”, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014, dostęp http://www.stat.gov.pl, Access on 12.02.2014
Kałuża H., Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości [w:] Przedsiębiorczość. Jak założyć       i  prowadzić własną firmę?, Godlewska-Majkowska H. (red.), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009.
Kobiety i mężczyźni na rynku pracy”, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012 www.stat.gov.pl, Access on 24.01.2014
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
OECD Factbook 2013, Economic, Environmental and Social Statistics, http://www.oecd-ilibrary.org, Access on 14.02.2014
Pietrasieński P. "Silicon Valley Acceleration Center-a Case Study of the First Polish Governmental" Bridge Organization"." Przegląd Organizacji 8 (2013), pp. 54-60.
Przedsiębiorczość kobiet w Polsce”, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011, www.parp.gov.pl, Access on 08.01.2014
Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor  - Polska 2011, Warszawa 2012 http://www.parp.gov.pl, Access on 13.02.2014
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przedsiębiorczości kobiet w małych
i średnich przedsiębiorstwach z dnia 13 września 2011 roku”,
www.ambas.pl, Access on 27.01.2014
Rocznik statystyki międzynarodowej 2012, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012, http://www.stat.gov.pl, Access on 12.02.2014
Rollnik
Sadowska E., Przedsiębiorczość kobiet w Polsce”, Difin, Warszawa 2010.
Szkodny
Ciołek D., Wpływ restrukturyzacji na decyzje kobiet w życiu zawodowym, [w:] Kobiety wobec przemian okresu transformacji, K. Faliszek, E.M. Petras, K. Wódz (red.), Śląsk, Katowice 1997.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Wirth L., Breaking through the glass ceiling. Women in management, InternationalLabour Office, Genewa 2001.
 Vladutescu, S., What kind of communication is philosophy. Jokull, 63(9), 301-318/ 2013
 Vravec J., Bacik R., Discrimination of Women in the Labour Market of SR and Models of Discrimination, Polish Journal of Management Studies, vol.5, Częstochowa University of Technology, Częstochowa 2012.
http:// www.ambas.pl, Access on 27.01.2014
http://www.epp.eurostat.ec.europa.eu, Access on 08.02.2014
http://www.eur-lex.europa.eu, Access on 06.02.2014
http://www.oecd-ilibrary.org, Access on 14.02.2014  
http:// www.parp.gov.pl, Access on 08.01.2014
http://www.stat.gov.pl, Access on 24.01.2014

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE I UE ANALIZA ILOŚCIOWA

Streszczenie: Przedsiębiorczość kobiet jest ważnym i ciekawym zjawiskiem zarówno
z gospodarczego jak i publicznego punktu widzenia. Przyczynia się ona do ożywienia lokalnych i regionalnych procesów gospodarczych. W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, sytuacja statusu zatrudnienia kobiet na rynku pracy różni się od sytuacji mężczyzn. Przedsiębiorczość kobiet i ich obecna sytuacja na rynku pracy są analizowane przez pryzmat różnic, które pojawiają się podczas porównywania ich
z mężczyznami. Różnice dają się zauważyć w poziomie wykształcenia, kwalifikacjach zawodowych, nieprawidłowościach płacowych, a także w przepisach i praktykach stosowanych w procesie zatrudniania kobiet. Celem niniejszego artykułu jest analiza aktywności zawodowej kobiet na podstawie badań statystycznych, ze szczególnym odniesieniem do badań porównawczych.

Słowa kluczowe: aktywność zawodowa, działalność gospodarcza, przedsiębiorczość kobiet, samozatrudnienie

在波兰和欧盟-量化分析妇女的创业精神

摘要:妇女的创业精神是一个重要和有趣的现象,从经济和公众的角度。它有助于振兴地方和区域经济的进程。在波兰,同样在其他欧洲国家,妇女在劳动市场上的状况不同于男子的就业状况。通过棱镜差异比较他们与男子同时出现正在分析妇女的创业精神和他们在劳动力市场上的当前情况。差异是关于教育、 专业资格、 薪金方面的违规行为,还条例和做法在雇用妇女的过程中应用的水平。这篇文章的目的是分析妇女的职业活动,特别是对比较调查统计研究的基础上。
关键字: 职业活动、 商业活动、 妇女创业、 自谋职业


 
Back to content | Back to main menu