ENTROPY IN COMPETENCE MANAGEMENT OF STAFF TEAMS - Polish Journal of Management Studies

Search
Polish Journal of Management Studies
 ISSN 2081-7452
Go to content

Main menu:

ENTROPY IN COMPETENCE MANAGEMENT OF STAFF TEAMS

Abstracts > Vol 7

ENTROPY IN COMPETENCE MANAGEMENT OF STAFF TEAMS
Olton I.


Abstract:
The assessment of employees
competence is the most important and essential information for decision-making process of companies. As observations show, despite abundant stock of data and available competency assessment methods, managers receive few useful information needed for human resource management. In this study is proposed to use the informative entropy method, which measures the amount of information contained in particular competencies. The described method can be used for assessment of the competency resources possessed at the level of staff team. This method mainly allows to determine distribution of competence in the structure of the group, assess adjustment of real resource to needs, and to locate competency deficits.

Keywords
: competence management, managing teams of employees, entropy

Indroduction

The value of the company depends on the  possessed resources  and efficient use of them [1] on which a  substantial  influence have the  competences  that are  at the disposal of   the company . Thus, the assessment of competence of employees is the most important and essential information for decision-making process of companies.
Competency - based management, is therefore an important element of personnel policy. However,  in many companies the feature of human resource management systems is   incoherence   in the undertaken activities . Lack of harmony mainly among systems, such as: recruitment, training and remuneration policy - results in the inability of an effective and sustainable management in the given area. The survey of the literature and own observations indicate that despite the large effort involved in human resource management, there is little reliable information used in management systems of companies. This is because the organizational units in enterprises  communicate with   each other   to a small extent  and most of the information are gathered for their own use. All the more so the use of competencies inherent in employees, is one of the most important tasks in the enterprise, and the only professional group that has a direct impact on the development of the financial result of companies are managers at various levels. As shown by studies carried out in several Polish companies - errors in the management of human resources are the primary impediment to achieving competitiveness [2].

more in full version

Summary

Described in this paper method of measuring the competence aims at improving the activities in the field of HR( Human Resources). The measurement procedure has static nature. Enhanced with the possibility of computer data processing it can be the source material for further research on the introduction of new elements of dynamic nature, ie decreasing in time eg. employee motivation.
Optimal use of the employees
potential is the primary way to success[9].

References

[1].  J. Ostaszewski (red.), Finanse, Difin, Warszawa 2003, s.294.
[2]. A. Lipka, W stronę kwalitologii zasobów ludzkich, Difin, Warszawa 2005,  

[3]. s.32.
[4]. Ibidem, s.38.
[5]. T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna
[6]. Ekonomiczna, Kraków 2010, s. 242.
[7]. Dima I.C., Novak-Marcincin J., Grabara J., Pachura P., Kot S., Man M., „Operational Management Systems of the Production Achieved in Flexible Manufacturing Cells”, Publish.Techn.Univ.Kosice 2011.
[8]. B. Urbaniak, P. Bohdziewicz, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kreowanie nowoczesności, Instytut Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2006, s.68.
[9]. D.McClelland, Testing for Competence rather than for Intelligence, [w]: American  Psychologist, 1973, nr 28, s. 1–14.
[10]. Efektywne zarządzanie kompetencjami oznacza, że przyczynia się ono do poprawy wyniku finansowego oraz  wartości rynkowej  przedsiębiorstwa.
[11]. J. S. Coleman, Wstęp do socjologii matematycznej, PWE, Warszawa 1968.  [w:] T. Kardaś, O entropii, 2006,
[12]. http://www.if.uj.edu.pl/Foton/95/pdf/09%20o%20entropii%20-%20%20kardas.pdf  [retrieved on 12.12.2010]
[13]. G. Filipowicz, Rozwój organizacji poprzez rozwój efektywności pracowników, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2008, s. 14.ENTROPIA W ZARZĄDZANIU KOMPETENCJAMI ZESPOŁÓW PRACOWNICZYCH

Streszczenie: Ocena kompetencji pracowników należy do najważniejszych i najistotniejszych informacji w procesie decyzyjnym przedsiębiorstwa. Z obserwacji wynika, że mimo bogatego zbioru danych i dostępnych metod oceny kompetencji menedżerowie otrzymują niewiele przydatnych informacji dla potrzeb zarządzania zasobami ludzkimi. W niniejszej pracy proponuje się wykorzystanie metody entropii informacyjnej - która stanowi miarę ilości informacji zawartej w poszczególnych kompetencjach. Prezentowana metoda może posłużyć do oceny posiadanych zasobów kompetencyjnych na poziomie zespołu pracowniczego. Pozwala m.in. wyznaczać rozkład kompetencji w strukturze grupy, oceniać dopasowanie rzeczywistego zasobu do potrzeb, lokalizować deficyty kompetencyjne.

Słowa kluczowe:
zarządzanie kompetencjami, zarządzanie zespołami pracowniczymi, entropia


 
Back to content | Back to main menu