GLOBAL STANDARDS IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT. BEST PRACTICES IN CONSUMER GOODS AND RETAIL INDUSTRY - Polish Journal of Management Studies

Search
Polish Journal of Management Studies
 ISSN 2081-7452
Go to content

Main menu:

GLOBAL STANDARDS IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT. BEST PRACTICES IN CONSUMER GOODS AND RETAIL INDUSTRY

Abstracts > Vol 5

GLOBAL STANDARDS IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT.
BEST PRACTICES IN CONSUMER GOODS AND RETAIL INDUSTRY
Virgil Popa h* Prof. Virgil Popa  Ph. D.,


Abstract: The Global Commerce Initiative (GCI) established the Global Upstream Supply Initiative (GUSI) in order to provide a standard framework for consumer goods manufacturers and their suppliers of ingredients, raw materials and packaging to better integrate across a number of supply chain processes.
Without Internal Data Alignment, for example, Global Data Synchronization (GDS) will definitely not improve business performance and will, in fact, magnify the negative impact of poor quality data. What
s more, collaborative initiatives such as those included in Efficient Consumer Response (ECR) and Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment (CPFR) will not be economically deployable on a wide scale without the consistently accurate and available information that will result from an Internal Data Alignment program.
GDS is based on a global network of data pools, or electronic catalogues, which are all inter-operable and compliant with the same business requirements and standards. Interoperability means that a manufacturer can publish a product and partner data on one single Data Pool without having to worry about the fact that customers may select different Data Pools to access the data.
Integrated Suppliers is a concept for improving the part of supply chain between manufacturers and the tiers of suppliers of ingredients, raw materials and packaging. By sharing information both parties are able to exercise judgment on costs, quantities and timing of deliveries and productions in order to stream line the production flow and to move to a collaborative relationship.

Key words:
Global Standards, Information Alignment, Consumer Goods, GLN (Global Location Numbering), GTIN (Global Trade Items Numbering), GDS (Global Data Synchronization), Integrated Suppliers, UIM (Upstream Integration Model), GUSI (Global Upstream Supply Initiative)
JEL Codes: L81, L60


more in full version

Conclusions

Master data sharing between trading partners (e.g. buyer / seller) is one of the most important supply chain processes since master data is fundamental to all business systems. The integrity and timeliness of master data is critical for the uninterrupted flow of goods throughout the Supply Chain. Sharing data effectively and efficiently is reliant on access to precise data definitions by all partners, data accuracy and agreement on the process used to support the exchange of data between trading partners. Such data sharing is commonly called Master Data Alignment or Master Data Synchronization. The master data exchanged is defined and agreed in the context of a common understanding of the business requirements between trading partners.
Since 1990, increased awareness of the importance of master data synchronization has triggered the launch of national (public) initiatives.
A primary objective of these initiatives was to offer trading partners efficient “tools” to support master data synchronization between national trading partners, namely the implementation of National Data Pools;
Currently, there are many data pools around the world, most of who are affiliated with EAN / UCC organizations.
With the emergence of free trade regions, global and international commerce, increasing use of e-commerce, master data synchronization has rapidly become an international concern. In March 1999, the report of the ECR Master Data Group (Inter-Operability of EAN Compliant Data Pools, IODP) highlighted the diversity of the existing data pools. This diversity prevents proper global master data synchronization and, makes the harmonization of the national data pools a necessity in order to support the global business needs [7].

Best practices at Nestle confirm the Global Standards of Global Data Synchronization (GDS), launched by Global Commerce Initiative (GCI), now renamed Global Consumer Forum (GCF)
Companies are working together, both retailers and producers, to overcome the technical and organizational difficulties of GDS implementations. In this environment is important for each company to understand GDS implementation in terms of its own particularities (from technical, organizational and financial point of views) and  to adopt the most suitable solution to meet the standardized criteria recommended by entities like GCI, which are supported by most of the industry players. Above we have given a couple of advices to take in consideration when defining the way the company data will be linked to a data pool like 1SYNC. This decision is crucial as it can make the difference between waste and efficiency in times when budget for projects are not what they used to be.


GLOBALNE STANDARDY W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW. NAJLEPSZE PRAKTYKI W TOWARACH KONSUPMCYJNYCH I SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

Abstrakt: Global Commerce Initative (GCI) stworzyła Global Upstream Supply Initative (GUSI) aby utworzyć standardowe ramy dla producentów dóbr konsumpcyjnych i ich dostawców surowców, materiałów i opakowań, w celu lepszej integracji procesów zachodzących w łańcuchu dostaw.
Bez wewnętrznego dopasowania danych, Globalna Synchronizacja Danych (GSD) nie przyczyni się do poprawy wydajności firmy, w rzeczywistości zwiększy negatywny wpływ informacji charakteryzujących się złą jakością. Co więcej, wspólne inicjatywy takie jak Efficient Consumer Response (ECR) czy Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment (CPFR) nie będą miały przełożenia ekonomicznego, gdyż wpływ na to będzie miał brak dokładnych i dostępnych informacji które są uzyskiwane z programu wewnętrznego dopasowania danych.
Program wewnętrznego dopasowania danych opiera się globalnej sieci danych, katalogach elektronicznych, które są w szczególności Interoperacyjne i działają zgodnie z tymi samymi wymaganiami i standardami biznesu. Interoperacyjność oznacza że producent może opublikować informacje o produkcie wraz z partnerami w jednej puli danych, bez konieczności martwienia się tym że klienci mogą wybrać inną pulę danych aby uzyskać dostęp do tych informacji.
Koncepcja zintegrowanych dostawców dotyczy poprawy części łańcucha dostaw między producentami i ich dostawcami surowców, materiałów i opakowań. Dzięki dzieleniu się informacjami, obie strony są w stanie wyegzekwować postanowienia w sprawie cen, ilości, terminów dostaw i produkcji w celu uzyskania strumieniowego przepływu produkcji i nawiązać relacje współpracy.


 
Back to content | Back to main menu