HIGHER EDUCATION AS A CRUCIAL FACTOR OF STAFF DEVELOPMENT - Polish Journal of Management Studies

Search
Polish Journal of Management Studies
 ISSN 2081-7452
Go to content

Main menu:

HIGHER EDUCATION AS A CRUCIAL FACTOR OF STAFF DEVELOPMENT

Abstracts > Vol 10.2

HIGHER EDUCATION AS A CRUCIAL FACTOR OF STAFF DEVELOPMENT
Ślusarczyk B., Herbuś A.

Abstract: Today's market reality requires competitiveness from enterprises in all areas of activity. All aware companies set much store by the proper development of staff. Caring for professional development in the process of constant increasing of qualifications, skills and powers are the basic elements for the proper management of human resources. Investing in human resources is a significant expense in the countries of Western Europe, while in Poland it is still far from enough.  The experience of European countries constitute a proof of the relevance of investing in human resources, which directly influences on the success of both the companies and the individuals.

Keywords
: career, professional development, personal development, education, worker, human capital, skills


Introduction

The development of the organization is directly dependent on the professional preparation and competence of the staff team. The most important resource for any enterprises or organization are adequately educated workers. Success and position of the company directly depends on the potential that have all employees. Because the success of a company depends on the development of its staff, take the great importance the proper education, which is the basis for the subsequent improvement of skills. Despite the growing popularity of higher education, we have often to do with a lack of career opportunities, which may result from inefficient adjustment of education to taken stand.
The aim of this article is to emphasize the importance of employee development for the modern economy.


full version

Conclusion
Employment history is now a very important part of life for every young person. In accordance with European standards, also experienced employees attach importance to professional development and skills enhancement. Professional development is largely based on the held foundations that are education. Analyzing the data specific to Poland and Europe can be stated that higher education is particularly preferred among employers. The right skills allow for effective implementation of the duties, and most importantly provide a stable basis for acquiring new references and knowledge. Polish employers must, however, to
a high degree invest in their employees, because such actions will be visible in the future company result. Taking into consideration good education of Polish staff, should be make every effort to minimize unemployment. Corrective action let to use the full potential of employees, which consequently will lead to the stabilization of the economy and living conditions and also human development.

References
Dima I.C., Cirea V., Voicu I., Sandu M., 2010, Particularities of the Human Resource, Annals of the University of Petroşani, “Economics”, 10(1).
Eaton D. 2009, Zarządzanie zasobami ludzkimi w budownictwie, Wyd. Poltext, Warszawa.
EUROSTAT, Available at: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/education/ data/main_tables; Access on: 06.04.2014.
Forsyth P., 2006, Jak rozwijać potencjał twoich pracowników, Quick, Warszawa.
Fryczyńska M., 2008, Praktyczny przewodnik rozwoju zawodowego pracowników, Placet, Warszawa.
GUS, 2013, Wybory ścieżki kształcenia a sytuacja zawodowa Polaków, Warszawa.
http://www.hrnews.pl/WsparcieHR,147,aspx; Access on: 07.04.2014.
Kossowska M., Sołtysińska I., 2002, Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Król. H., Ludwiczyński A., 2006, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa.
Król H., 2006, Istota rozwoju kapitału ludzkiego organizacji, [In:] H. Król, Zarządzanie zasobami ludzkimi: tworzenie kapitału organizacji, PWN, Warszawa.
Luo J., 2014, Improving student employment rates through education in modern higher vocational colleges, ”World Transactions on Engineering and Technology Education” 12(2).
Miś A., 2004, Wiedza jako instrument w organizacji nowego typu, [In:] Z. Wiśniewski, Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
PARP, BKL
Badanie ludności 2012, Available at:  http://bkl.parp.gov.pl/raporty-iii-edycja-badan?edit_mode=true; Access on: 09.04.2014.
Plawgo B., Kornecki J., 2010, Wykształcenie pracowników a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa, PARP Warszawa.
Tabor J., 2008, Wpływ rozwoju kompetencji na kreowanie potencjału konkurencyjnego małych i średnich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, „Zarządzanie i Marketing”, 14.
Walkowiak R., 2004, Model kompetencji menedżerów organizacji samorządowych, Wyd. UWM.


WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE JAKO ISTOTNY WYZNACZNIK ROZWOJU PRACOWNICZEGO


Streszczenie:
Dzisiejsza rynkowa rzeczywistość wymaga od przedsiębiorstw konkurencyjności we wszystkich obszarach aktywności. Świadome organizacje przywiązują dużą wagę do prawidłowego rozwoju kadry pracowniczej. Podstawę stanowi nowoczesny sposób rekrutacji opierający się na kwalifikowaniu kandydatów zgodnie
z wykształceniem oraz kompetencjami niezbędnymi dla pracodawcy. Dalszy proces prawidłowego zarządzania kadrami, to dbałość o rozwój zawodowy w procesie stałego zwiększania kwalifikacji, umiejętności i uprawnień. Inwestowanie w kadry stanowi istotny wydatek w krajach zachodniej Europy, natomiast w Polsce jest jeszcze dalece niewystarczające. Doświadczenia krajów europejskich stanowią jednoznaczny dowód na zasadność inwestowania w kadry, co bezpośrednio przekłada się zarówno na sukces przedsiębiorstwa jak i jednostki.

Słowa kluczowe
: kariera, rozwój zawodowy, rozwój osobisty, wykształcenie, pracownik, kapitał ludzki, umiejętności


高等教育作为一个工作人员发展的主要因素

摘要:今天的市场现实要求从企业活动的所有领域的竞争力。所有意识到公司的适当发展,工作人员通过设置很多商店。照顾专业发展过程中不断增加的资格、技能和权力是人力资源的妥善管理的基本要素。人力资源投资是西部欧洲国家的巨额费用,而在波兰是仍然远远不够。欧洲国家的经验构成直接影响的企业和个人成功的人力资源,在投资的意义的一个证明。
关键字: 职业生涯、 专业发展、 个人发展、 教育、 工人、 人力资本、 技能


 
Back to content | Back to main menu