Instruments for Higher Education Adjustment to Local Labor Market Needs - Polish Journal of Management Studies

Search
Polish Journal of Management Studies
 ISSN 2081-7452
Go to content

Main menu:

Instruments for Higher Education Adjustment to Local Labor Market Needs

Abstracts > Vol 9

INSTRUMENTS FOR HIGHER EDUCATION ADJUSTMENT TO LOCAL LABOR MARKET NEEDS
Krawczyk E.

Abstract: Higher education adjustment to local labor market needs enables to maximize the potential of human capital for the development of an economy based on the knowledge and the innovation and improve the quality of social life. The aim of this paper is to present  main instruments of higher education adjustment to the needs of local labor market in Poland. The author will review selected instruments and measures implemented by major national organizations participating in this process, i.e. national authorities, local authorities, labor offices, entrepreneurs. For the purpose of this publication, the author also drew up the diagram showing main instruments of higher education adjustment to the needs of employers carried out by the Ministry of Science and Higher Education (MNiSW).

Key words: higher education, labor market, employment, instruments for adjustment to labor market needs, contracted education, business councils, labor offices, knowledge-based economy

Introduction

The early   90 's of the twenty  century and   a number of   social and economic transformations   in Poland accompanying   this period   had a significant impact   on the labor market   and   the rapid   dissemination   of higher education.   Not without significance   has become at that moment a   general opinion that the completion   of higher education   significantly   increases the chances   of employment and   higher   wages.   In  the  Polish   society, there   has been established   the conviction,   that having a   higher education   is   necessary to   find a better work  or  in extreme cases   even   any   employment.   This society approach   largely   affected the   later development   of higher education,   the dynamic increase  of  number of graduates   annually   supplying   the labor market and  the  subsequent   educational policy   conducted   by successive   authorities. [1]
The higher education system largely determines the socio - economic development of the country. Hence, many national and international documents raised this issue. Extremely important for the higher education in Poland has been a legislation at national and international level, especially that in the European Union, all determining the directions of its development and financing. The main regulations in this area include those contained in the Act On Higher Education of 1990 along with changes made in its amendments of 1997, 2005, 2011. Currently, the Polish government is intensively working on the another amendment of this Act. Moreover, there are essential also other documents on national and international higher education such as the development strategy called Europe 2020. This indicates the common consciousness to make the  thorough analysis of   current status and   effectiveness of   higher education   at   national and European level , and consequently  to take   actions to eliminate disparities   between the   phenomena   of demand and supply   of qualified   university graduates   in the labor market .
The aim of this   paper is to present   the main instruments   of higher education  adjustment  to the needs of   local labor market   in Poland.  The a nalysis of selected   instruments   and actions implemented by   major national   organizations participating   in this process , e.g.  national authorities , local authorities,  labor offices , entrepreneurs  will be made   on the basis   of   reports ,  expertise   documents, web pages  of  stakeholders   operating in the area   of higher education   adjustment   to the   needs of local   labor market.   For the purpose of this paper , the author  also prepared   a graphic   showing the main   instruments   of higher education   adjustment   to  employers  needs conducted   by the Ministry of   Science and Higher Education  (MNiSW).

more in full version


Summary

The responding to labor market needs through the appropriate adjustment of higher education instruments can have a significant impact on maximizing the potential of human capital for the development of economy based on knowledge and innovation, improving the quality of social life and thus strengthening of Polish position on the international arena and its investment competitiveness. The Ministry of Science and Higher Education have been undertaking various measures to strengthen the cooperation of academic entities with employers regarding the proper education of students. Nevertheless, already made changes are the proverbial "drop in the ocean" of local labor market. The higher education system requires a continuous introduction of appropriate instruments meeting the requirements of employers and their proper adaptation to variable economic realities. The key is to identify the needs through the cooperation the interested parties, the current monitoring of situation and the analysis of future trends-also in the international sphere.
References
[1]. Jakubowska A., Rosa A., Problemy dopasowania oferty kształcenia szkół wyższych do potrzeb rynku pracy w Polsce, W: Zarządzanie szkołą yższą. Dylematy
i wyzwania, red. Dworak J., Jaworski J., Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Warszawa 2011.
[2]. Jóźwiak J., Morawski R.Z., Społeczna rola szkolnictwa wyższego i  jego misja publiczna w perspektywie dekady 2010-2020, W: red. Matysiak A. i in., Polskie szkolnictwo wyższe. Stan, uwarunkowania i perspektywy, Warszawa 2009.
[3]. Kwiek M., Kurkiewicz A., The Modernisation of European Universities. Cross-National Academic Perspectives, Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main 2012.
[4]. Markowska-Kabała I., Borowik J., Perspektywy absolwentów na rynku pracy w opinii studentów Politechniki Częstochowskiej, W: red. Garbiec, Teraźniejszość i przyszłość polityki społecznej, Częstochowa 2013.
[5]. Odpowiedzi MNiSW na interpelacje posłów: odpowiedź z dnia 19.06.2012 na interpelację nr 5174 w sprawie jakości przygotowania absolwentów szkół wyższych, odpowiedź z dnia 27.07.2012 na interpelację nr 6371 w sprawie podniesienia jakości kształcenia wyższego za pomocą łączenia edukacji teoretycznej z praktyczną, odpowiedź z dnia 7.11.2012 na interpelację nr 9899 w sprawie bezrobocia wśród absolwentów wyższych uczelni.
[6]. Pańków M., Młodzi na rynku pracy, raport z badania, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012.
[7]. Robak E., Kapitał społeczny a zatrudnialność absolwentów wyższych uczelni, W: red. Garbiec R., Teraźniejszość i przyszłość polityki społecznej, Częstochowa 2013.
[8]. Thieme J.K., Szkolnictwo wyższe. Wyzwania XXI wieku. Polska.Europa.USA, Difin, Warszawa 2009.
[9]. http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=185, Access on: 27.02.2014
[10]. http://bip.um.wroc.pl, Access on: 27.02.2014
[11]. https://www.biurokarier.umk.pl/historia-biura-karier, Access on: 7.03.2014
[12]. https://www.biurokarier.umk.pl/projekty-biura-karier, Access on: 27.02.2014
[13]. http://www.pracodawcy.uni.lodz.pl, Access on: 7.03.2014
[14]. http://www.uczelniaprzyjaznapracodawcom.pl, Access on: 7.03.2014
[15]. http://www.wca.wroc.pl, Access on: 24.02.2014
[16]. http://zarzadzanie.uni.lodz.pl, Access on: 7.03.2014
[17]. http://www.premier.gov.pl , Access on 20.03.2014INSTRUMENTY DOSTOSOWANIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO DO LOKALNYCH POTRZEB RYNKU PRACY


Streszczenie
: Dostosowanie szkolnictwa wyższego do potrzeb rynku pracy lokalnych umożliwia zmaksymalizować potencjał kapitału ludzkiego dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacji oraz poprawy jakości życia społecznego. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie głównych instrumentów dostosowania szkolnictwa wyższego do potrzeb lokalnego rynku pracy w Polsce. Autor dokona przeglądu wybranych instrumentów i środków wdrażanych przez głównych krajowych organizacji uczestniczących w tym procesie, tj. władz lokalnych, organów krajowych, urzędów pracy, przedsiębiorców. Dla celów niniejszej publikacji, na podstawie zestawienia przygotowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), autor sporządził także schemat przedstawiający główne instrumenty dostosowania szkolnictwa wyższego do potrzeb pracodawców.

Słowa kluczowe: wyższe wykształcenie, rynek pracy, zatrudnienie, instrumenty dostosowania do potrzeb rynku pracy, edukacja na zlecenie, rady biznesu, urzędy pracy, gospodarka oparta na wiedzy


高等教育调整到当地劳动力市场需要的工具
摘要:高等教育调整到当地劳动力市场的需求能够最大限度的人力资本为基于知识和创新经济的发展潜力和提高社会生活的质量。本文件的目的是目前高等教育的波兰当地劳动力市场的需要调整的主要手段。作者将审查选定的文书和措施,参与这个过程,即国家当局、地方当局、劳动办公室的主要国家组织实施的企业家。为此发布,作者还提请图显示由科技部和高等教育(MNiSW)进行的雇主的需要的高等教育调整的主要手段。
关键词:高等教育、劳动力市场、就业、文书为对劳动力市场的需求、 承包的教育、 商业理事会、 劳动办公室的调整基于知识的经济
 
Back to content | Back to main menu