MAINTENANCE MANAGEMENT AND OCCUPATIONAL SAFETY IN MANUFACTURING ORGANIZATIONS - Polish Journal of Management Studies

Search
Polish Journal of Management Studies
 ISSN 2081-7452
Go to content

Main menu:

MAINTENANCE MANAGEMENT AND OCCUPATIONAL SAFETY IN MANUFACTURING ORGANIZATIONS

Abstracts > Vol 10.2

MAINTENANCE MANAGEMENT AND OCCUPATIONAL SAFETY IN MANUFACTURING ORGANIZATIONS
Tabor J. 20
* PhD Ing. Joanna Tabor, Czestochowa University of Technology, Faculty of Management
*corresponding author: joanna.tabor@interia.pl

Abstract: Maintaining, repairing and installing machines and devices are some of the basic processes being run within the frameworks of broadly comprehended technological process management in manufacturing companies. The purpose of this paper is to identify the level of accident occurrence risk, to determine trends in frequency indicators of total, fatal, major and minor accidents as well as to analyse basic actions being performed at the time of accident and basic reasons for accidents while maintaining, repairing and installing machines and devices.


Keywords:
occupational safety, accidents, maintenance, manufacturing

Introduction

The performance and competitiveness of manufacturing companies is dependent on the reliability and productivity of their production facilities (Madu, 2000; Demeter, 2000). This need to improve the production systems performance that has brought the maintenance functions into the limelight. Equipment maintenance and system reliability are important factors that affect organizations ability to provide quality and timely services to customers and to be ahead of competition (Cooke, 2000). Therefore, maintenance management is vital for sustainable performance of any manufacturing plant.


full version

Summary

The efficiency and effectiveness of the maintenance system play an important role in the organizations success and development. Maintenance and safety are sometimes treated as separate and independent sets of activities (Raouf, 2004). However, part of the accidents in manufacturing environments is caused by poor maintenance as well as while maintenance activities. The analysis of statistical data, which we have carried out for years 2009-2013 regarding the values that describe the occupational safety while maintaining, repairing and installing machines and devices, made it possible for us to draw the following conclusions:
over the analysed period, the frequency indicator of fatal accidents while maintaining, repairing and installing machines and devices adopted values that were significantly higher in 2013 than in 2009, which resulted in the higher accident occurrence risk category with this respect;
the most frequent actions performed at the time of accident were: people moving around the plant, works using hand tools, and manual transport;
inappropriate employee action was the basic reason for accidents while maintaining, repairing and installing machines and devices.
An integrated approach is the appropriate approach for optimizing plant capacity, as safety and maintenance are not mutually exclusive functions (Liyanage, 2007).
Being aware of the values that characterise safety of work should be considered as a basis to take preventive actions and to conduct proper policies in the area of improving conditions of work. Therefore, within the frameworks of works connected with maintaining, repairing and installing machines and devices, it would be advisable to pay greater attention towards proper behaviour of employees who perform works using hand tools and manual transport operations, especially towards employees
higher awareness of the hazards that may be associated with these operations.

References
Alsyouf I., 2007, The role of maintenance in improving company productivity and profitability, "International Journal of Production Economics, 105.
BSI, 1984,
Glossary of Maintenance Terms in Tero-technology, BS 3811, British Standards Institution.
Cooke F.L., 2000,
„Implementing TPM in plant maintenance: some organizational barriers, „International Journal of Quality & Reliability Management", 17, (9).
Dekker R., 1996,
Application of maintenance optimization models: a review and analysis, „Reliability Engineering and System Safety", 51.
Demeter K.,
Manufacturing strategy and competritiveness", "International Journal of Production Economics", 81-82(January 11).
Dima I.C., Grabara J., Nowicka-Skowron M., 2011,
Equipment Replacement Decision Models with the Context of Flexible Manufacturing Cells, [In:] Operations Management Research and Cellular Manufacturing Systems: Innovative Methoda and Approaches, (Eds.) V. Modrak, S. Panadian, Hershey PA.
Directive 2006, Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 17 maja 2006r.
w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 157/24/9.6.2006.
Djordjevic A, Eric M., Aleksic A., Nestic S., Stojanovic S., 2013,
Optimization of Machining Processes using the ABC Method and Genetic Algorithm, " International Journal for Quality Research", 7(3).
Faccio M., Persona A., Sgarbossa F., Zahin G., Industrial Maintenance Policy Development: A quantitative framework, “International Journal of Production Economics”, 147A(January).
Grabara J., Bajdor P., Salamon S., Dima I.C., 2011,
Risk Management System as a Tool to Reduce the Number of Accidents and Injuries in the Enterprise, [In:] Safety of the System: Human Technical Object Environment. Work Health and Safety Production, Operation and Maintenance, (Ed.) S. Salamon, Sekcja Wydaw. WZPCzest., Częstochowa.
GUS, 2010-2014,
Accidents at work in 2009-2013. Statistical Information and Elaborations, Central Statistical Office, Warsaw, Available at: http://www.stat.gov.pl; Access on: 14.09.2014.
Kelly A., 2006,
Managing Maintenance Resources, Butterworth-Heinemann, Oxford, UK.
Leksykon Diagnostyki Technicznej, 1996, B. Żółtowski, Z. Ćwik, (Eds.) Wydawnictwo Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, Bydgoszcz.
Liyanage J.P., 2007,
Operations and maintenance performance in Production and manufacturing assets, "Journal of Manufacturing Technology Management", 18(3).
Madu C., 2000,
Competing through maintenance strategies, "International Journal of Quality & Reliability Management", 17(9).
Naidu NVR., 2011,
Development of Mathematical Models for Optimal Preventive Maintenance Policy in a Steel Industry: Six Sigma Approach, " International Journal for Quality Research", 5(3).
Ordinance, 2008, Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r.
w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199 poz.1228) wdrażające postanowienia dyrektywy PE i RUE 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r.
Ordinance, 2002, Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r.
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy
(Dz. U. Nr 191 poz.1596).
Ordinance, 2012, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków
(Dz. U. b. n. poz. 285).
Pintelon L., VanPuyvelde F., 2006,
Maintenance. Decision Making, Leuven, Belgium, Acco.
PIP-GIP, 2011,
Znaczenie bezpiecznej obsługi i konserwacji urządzeń technicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa korzystających z nich pracowników oraz osób wykonujących te czynności, Państwowa Inspekcja Pracy, Główny Inspektorat Pracy, Warszawa.
Raouf A.S.I., 2004,
Productivity enhancement using Safety and maintenance integration. An overview, "Kybernetes", 33(7).
Swanson L., 2003,
An information-processing model of maintenance management, "International Journal of Production Economics", 83(1).
Tabor J., 2011,
Quality of the material factor and the safety of work, [In:] Production Improvement (Eds.) S. Borkowski, M. Konstanciak, Publisher TRIPSOFT, Trnava.
Tsang A.H.C., 2002,
Strategic dimensions of Maintenance management, "Journal of Quality in Maintenance Engineering", 8(1).
Visser J.K., Pretorious M.W., 2003,
The development of a performance measurement system for maintenance, "Journal of Industrial Engineering", 14(1).
Zhu G., Gelders L., Pintelon L., 2002,
Object/objective-oriented maintenance management, "Journal of Quality in Maintenance Engineering", 8(4).
Żółtowski B., Wilczarska J., 2010,
Mikroekonomia eksploatacji i diagnostyki maszyn, Biblioteka Problemów Eksploatacji, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, Radom.


ZARZĄDZANIE UTRZYMANIEM RUCHU A BEZPIECZEŃSTWO PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH WYTWÓRCZYCH

Streszczenie: Konserwacja, naprawa i instalowanie maszyn i urządzeń są jednymi
z podstawowych procesów realizowanych w ramach szeroko rozumianego zarządzania technologią w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Celem tego artykułu jest zidentyfikowanie poziomu ryzyka wypadkowego, określenie kształtowania się wskaźników częstości wypadków ogółem, śmiertelnych, ciężkich i lekkich a także przeanalizowanie podstawowych czynności wykonywanych w chwili wypadku oraz podstawowych przyczyn wypadków przy wykonywaniu konserwacji, napraw i instalowaniu maszyn i urządzeń.

Słowa kluczowe:
bezpieczeństwo pracy, wypadki, konserwacja, wytwarzanie

流量管理和安全維護工作製造公司

摘要:維護,維修和安裝機械設備是一些製造企業中廣泛定義的技術管理實施的基本流程。本文的目的是確定事故的風險,確定總的事故,是致命的,重鏈和輕的發病率的水平,以及要分析的基本操作在事故和事故的主要原因中的維護,維修和安裝的機械和設備的性能的時候進行的。
關鍵詞:安全,事故,維修,生產


 
Back to content | Back to main menu