Manager’s Qualifications in Municipal Partnerships - Polish Journal of Management Studies

Search
Polish Journal of Management Studies
 ISSN 2081-7452
Go to content

Main menu:

Manager’s Qualifications in Municipal Partnerships

Abstracts > Vol 9

MANAGERS QUALIFICATIONS IN MUNICIPAL PARTNERSHIPS
Lubimow J.

Abstract: Managing a modern enterprise demands good and professional managers, hence nowadays a lot of attention is paid to managers qualifications. The issue of qualifications in a municipal partnership is a leading factor in a dynamically changing surrounding.
The objective of the article is to present a catalogue of manager
s qualifications showing general qualifications and specific qualifications resulting from a specific roles which the managers of municipal partnerships play. In the article there is presented both factual and postulated catalogue of company managers qualifications  in the light of own researches led on 12 municipal partnerships. Based on them, it was shown that the essence of the managers of municipal companies lies in their professional, political and ethical qualifications and it answers the political, social and economic challenges of the partnerships surrounding.

Key words: Qualifications, skills, character, manager, municipal partnership, public subject

Introduction

In the presently active enterprises, managers are of great importance, as they are the ones who create the success of the organisation. Reformed economy in our country needs a new type of a manager of a municipal partnership, who has a comprehensive and continuously updated knowledge as well as skills allowing managing an organisation in changeable conditions. A modern partnership manager should be a creative, bravely acting and undertaking decisions person, who is open to innovations, innovative and open to increasing his own qualifications.
Qualification requirements which the managers face are at the basis of the dominant aspects of their work. They are of the basic meaning for the value of the enterprises which the managers are in charge of. From the point of view of the communal partnership, taking into consideration external and internal conditions, manager
s qualifications are vital, as they are unique qualities of the enterprises.

more in full version

Summary

In the subject literature there are attempts to describe a profile of qualities of managers of the senior ranks. However, it seems impossible to set straightforward features which should characterise managers in a partnership. The complexity of a managerial job, changeability of the surrounding conditions, as well as many-sidedness of the market processes allow accepting general guidelines concerning the image of different managers. Analysing the subject of the catalogue of qualifications, it is necessary to pay attention to different determiners. In the range of this work, the determining factor is the status of a public organization.
Functioning specifics of municipal partnerships justifies undertaking actions aiming at diagnosing a characteristic catalogue of qualifications of the managers running these organisations. There is a common area of the catalogue of the qualities of business managers and municipal partnerships managers. The most important qualifications of modern managers of municipal partnerships are knowledge, experience and readiness to learn. It concerns both the areas common for the managers working in the range of meeting public needs and business managers, and specific issues concerning politics and authorities.
In this work, because of a pilot character of researches, there are presented only chosen  problems concerning the analysed problem. The researches require continuation in order to provide more detailed conclusions, allowing a more thorough description of an area of specificity of the qualities of managers in municipal partnerships.


References


[1]. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza – Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
[2]. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2005.
[3]. Druker P., Menadżer skuteczny, Nowoczesność AE, Kraków 1994.
[4]. Egeman M. E., Kompetencje menadżerskie i kompetencje w nowoczesnym przedsiębiorstwie, w: I. K. Hejduk  (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości. Fikcja
i rzeczywistość, ORGMASZ, Warszawa 2004.
[5]. Hayes J., Rose-Quire A., Aliison C., Senior Managers Perception of the Competencies They Require for Effective Performance: Implication for Training and Development, Personnel Review, vol.29, nr1 2000.
[6]. Holstein-Beck M., Być albo nie być menadżerem, INFOR BOOK, Warszawa 1997.
[7]. Jak sporządzać opisy stanowisk pracy w służbie cywilnej – poradnik, Kancelaria Rady Ministrów, Warszawa 2007.
[8]. Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacją. Zarys teorii i praktyki, Wydawnictwo SGH, Warszawa 1997.
[9]. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1989.
[10]. Kożuch B., Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa 2004.
[11]. Kożuch B., Kompetencje menadżerów organizacji sektora publicznego, Zeszyty Naukowe 2012(229), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.
[12]. Koźmiński A., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1998.
[13]. Lane L.M., Wolf J.F., The human Resource Crisis in The Public Sector, Quorum Books, Westport 1990.
[14]. Levy-Leboyer C., Kierowanie kompetencjami. Bilans doświadczeń zawodowych, Poltext, Warszawa 1997.
[15]. Louard P., Kierowania kompetencjami w przedsiębiorstwie, Poltext, Warszawa 1995.
[16]. Marek J., Koncepcje i metody doboru menadżerów, w: A. Sajkiewicz (red.), Kompetencje menadżerów w organizacji uczącej się, Difin, Warszawa.
[17]. Matejun M., Szczepańczyk M., Profil kompetencji menadżerów naczelnego szczebla w spółkach kapitałowych, w: T. Waściński (red.), Menadżer XXI wieku, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2005.
[18]. Mintzberg H., The Menager’s Job: Folklore and Fact, Harvart Bisness 1975.
[19]. Nosal Cz., Psychologia decyzji kadrowych, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999.
[20]. Penc J., Leksykon biznesu, PLACET, Warszawa 1997.
[21]. Penc J., Skuteczne zarządzanie organizacją, Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu, Łódź 1999.
[22]. Penc J., Kreatywne kierowanie, PLACET, Warszawa 2000.
[23]. Penc J., Przedsiębiorstwo w burzliwym otoczeniu, Wydawnictwo OPO, Bydgoszcz 2001.
[24]. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2007.
[25]. Prahalad C.K., Rola menadżerów nowej ery w konkurencyjnym rynku,
w: E. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard (red.), Organizacja przyszłości, Business Pres, Warszawa 1998.
[26]. Rakowska A., Kompetencje współczesnego menadżera, w: E. Masłyk-Musiał (red.), Zarządzanie kompetencjami w organizacji, Oficyna Wydawnicza WSM, Warszawa 2005.
[27]. Rostkowski T., Kompetencje a jakość zarządzania zasobami ludzkimi, Poltex. Warszawa 2004.
[28]. Rutka R., Organizacja, (w): A. Czermiński i in ., Zarządzanie organizacjami, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2001.
[29]. Sajkiewicz A., Kompetencje do pracy z ludźmi, w: A. Sajkiewicz (red.), Kompetencje menadżerów w organizacji uczącej się, Difin, Warszawa 2008.
[30]. Schein E. H., Przywództwo a kultura organizacji, w: F. Hesselbein, M. Goldsmith,
R. Beckhard (red.), Lider przyszłości, Business Press, Warszawa 1997.
[31]. Supernat J., Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management, w: Administracja publiczna. Studia karjowe i międzynarodowe, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej, Białystok 2004.
[32]. Thierry D., Sauret C., Zatrudnienie i kompetencje w przedsiębiorstwie w procesie zmian, Poltext, Warszawa 1994.
[33]. Virtanen T., Hondeghem A., New Public Managment in Europe, Macmillan Press Ltd., London 1996.
[34]. Wadson T.J., W poszukiwaniu doskonałego zarządzania, PWN, Warszawa 2001.
[35]. Wasiluk A., Kompetencje menadżerów firm podlaskich w opinii podwładnych, Economy and Management 2011.
[36]. Załoga W., Model kompetencji menadżera w nowoczesnej organizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie, nr 97, Siedlce 2013.


KWALIFIKACJE MENADŻERA W PARTNERSTWACH KOMUNALNYCH


Streszczenie: Kierowanie nowoczesnym przedsiębiorstwem wymaga dobrej i fachowej kadry zarządzającej, dlatego obecnie dużo uwagi poświęca się kompetencjom menadżerów. Zagadnienie kompetencji w spółce komunalnej jest czynnikiem wiodącym w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Celem artykułu jest przedstawienie katalogu kompetencji menadżera wskazując na kompetencje uniwersalne oraz kompetencje specyficzne wynikające ze szczególnych ról jakie pełni kadra zarządzająca w spółce komunalnej.
W artykule zaprezentowano aktualny i postulatywny katalog kompetencji menadżera
w spółce w świetle badań własnych w 12 spółkach komunalnych. Na tej podstawie wykazano, iż istota menadżerów spółek komunalnych zawiera się w ich kompetencjach zawodowych, politycznych i etycznych oraz odpowiadania na polityczne, społeczne
i ekonomiczne wyzwania otoczenia spółki.


Słowa kluczowe: Kwalifikacje, umiejętności, charakter, menedżer, partnerstwo komunalne, przedmiot publiczny.

经理的资格的市政的伙伴关系。
摘要:管理的现代企业的要求很好和专业管理人员,因此现今很多关注是支付给管理人员的资格。市政的伙伴关系的资格的问题是在周围的动态变化的一个主要因素。本文的目标是提出一份目录的显示一般资格和市政的伙伴关系的管理人员发挥的具体作用所引起的特定资格的经理的资格。在文章中那里提出事实和假设目录的公司经理资格根据自己重新搜索带领12市建立伙伴关系。基于这些,它显示了市政公司的经理的本质在于其专业、政治和道德的资格和它回答的政治、 社会和经济挑战的伙伴关系的周围
关键词:学历、技能、性格经理、市政的伙伴关系、公共的子项目。 
Back to content | Back to main menu