OPTIMIZATION OF MANAGEMENT DECIZIONS FOR PURCHASING OF BUSINESS SERVICES - Polish Journal of Management Studies

Search
Polish Journal of Management Studies
 ISSN 2081-7452
Go to content

Main menu:

OPTIMIZATION OF MANAGEMENT DECIZIONS FOR PURCHASING OF BUSINESS SERVICES

Abstracts > Vol 5

OPTIMIZATION OF MANAGEMENT DECIZIONS FOR PURCHASING OF BUSINESS SERVICES
Corina Pop Sitar

Abstract: The strategic importance of the services has increased recently because many countries have turned into real service economy. This article aims to help managers to optimize their decision regarding the purchasing process of business services. The article starts with describing the business services and their importance. We concentrate our attention also to the important role that purchasing department has in the procurement process of the business services.
Next, we present some findings from practice regarding to the implication of the purchasing department in the procurement of business services. Furthermore, the paper presents a conceptual framework that we developed for the optimization of the purchasing process of business services. At the end of the paper we present some recommendations for managers about how the way that they can optimize their decision regarding the purchasing process of business services.

Key words:
purchasing management, business services, optimization, management decision

JEL Codes: L8, O32

Introduction

Until recently, purchasing was very manufacturing oriented with an emphasis on production buying. The purchasing of business services has only gained limited attention from management and researchers [4], [7], [17]. Because of the current developments, the importance of the business services has increased. In this article we tried to find solutions for the optimization of management decisions for the purchasing of business services.
The article begins with the definition of the business services. Based on the findings from the literature review we categorized them in five main categories. Next, we describe the role of the purchasing department in the procurement process of business services and the values added that purchasing department can provide to the organizations.
Furthermore, we present the empirical findings regarding the implication of the purchasing department in the procurement process of business services obtained through a questionnaire. We sent the questionnaire to one hundred companies from the Maramures county and we received information from fifty five companies.
Based on the empirical data and on the literature findings we developed a conceptual framework for the optimization of the purchasing process of business services. At the end of the paper we present some recommendations for managers about how the way that they can optimize their decision regarding the purchasing process of business services.


more in full versionOPTYMALIZACJA DECYZJI MENEDŻEROW DOTYCZĄCYCH ZAKUPU USŁUG BIZNESOWYCH

Abstrakt: Strategiczne znaczenie usług wzrosło w ostatnim czasie, ponieważ wiele krajów zwróciło się ku realnej gospodarce usługowej. Celem tego artykułu jest wspomożenie menedżerów w optymalizacji ich decyzji dotyczących procesu zakupu usług biznesowych. Artykuł rozpoczyna się od opisu usług biznesowych i ich znaczenia. Koncentrujemy naszą uwagę na znaczeniu roli jaką pełni dział zakupów w procesie składania zamówień na usługi biznesowe. Następnie, prezentujemy niektóre wnioski płynące z praktyk dotyczących następstw mających miejsce w wyniku działań działu zakupów w zamawianiu usług biznesowych. Ponadto, artykuł prezentuje ramy koncepcyjne, które zostały opracowane w celu optymalizacji procesu zakupu usług biznesowych. Na zakończenie artykułu, prezentujemy kilka zaleceń dla menedżerów, dotyczących w jaki sposób  mogą oni zoptymalizować swoje decyzje dotyczące procesu zakupu usług biznesowych.


 
Back to content | Back to main menu