Personal and Professional Development as a Value in a Knowledge - Based Society - Polish Journal of Management Studies

Search
Polish Journal of Management Studies
 ISSN 2081-7452
Go to content

Main menu:

Personal and Professional Development as a Value in a Knowledge - Based Society

Abstracts > Vol 9

PERSONAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT AS A VALUE IN A KNOWLEDGE-BASED SOCIETY
Dąbrowska-Paulewicz S., Wacowska A., Bokwa M.

Abstract: The paper considers modern self-management methods and it also presents the benefits of coaching in personal and professional life, which affects the development of a knowledge-based society.

Key words: personal development, professional development, knowledge-based society, coaching, soft skills

Introduction

Professional development depends on personal growth and it creates a knowledge-based society. Personal growth comprises the whole of genetic, educational and social conditions. It at the stage of waking up ones awareness when a need to change oneself appears along with the need to develop new competences and broaden the scope of ones influence. The level of ones awareness in pursuing a career in a knowledge-based society becomes a multidimensional value.

more in full version

Summary

Summing up, knowledge-based society makes individuals take the decision on continuous upgrading of one’s professional qualifications. For career development today it is necessary to have self-awareness and to develop personality skills known as soft skills. In this way personal development of man conditions his professional development in a knowledge-based society.
References:
[1]. Birch A.,Psychologia rozwojowa w zarysie..PWN 2014
[2]. ABK Stowarzyszzenie, Adam Dębowski Instytut Liderów Zmian, Raport DWA ŚWIATY Kompetencje przyszłości 2014
[3]. Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina1997
[4]. Oleszkowisz A., Senejko A., Psychologia dorastania. Zmiany rozwojowe w dobie globalizacji, PWN 2013
[5]. Goban-Klas T., Sienkiewicz T., Społeczeństwo informacyjne. Szanse, zagrożenia, wyzwania. Kraków 1999
[6]. Kot S., Starostka-Patyk M., Krzywda D., Zarządzanie łańcuchami dostaw, PCZ 2009
[7]. Sebastian Kot, Beata Ślusarczyk,  Survey On Requirements For Logistics Employee , Advanced Logistic systems, 2010str 31  
[8]. Kot Sebastian, Ślusarczyk Beata, What Competencies Are the Most Required for Logistics Jobs, Gospodarka Materiałowa & Logistyka nr 12, 2011, ISSN:  1231-2037 Str. 60-64
[9]. http://iccpoland.pl z dnia 14.03.2014r.
[10]. Gallowey T., The Inner Game of Tennis, Random Hause, 1974
[11]. Passmore J., Coaching doskonały, MUZA S.A.2012
[12]. Sidor-Rządkowska M., Profesjonalny Coaching, Wolter Kluwers 2012
[13]. Łychmus P., Coaching Oparty na Wiedzy w Treningach Kierowniczych, Wydawnictwo C.H.Beck, 2010
ROZWÓJ OSOBISTY I ZAWODOWY JAKO WARTOŚĆ W SPOŁECZEŃSTWIE OPARTYM NA WIEDZY
Streszczenie: Artykuł dotyczy rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. Wykorzystuje wiedzę nowoczesnej psychologii, między innymi Coachingu w budowaniu wartości zawodowej i osobistej na rynku pracy. Następnie pokazuje jak ta wiedza wpływa na sam rynek pracy.
Słowa kluczowe: rozwój osobisty, rozwój zawodowy, społeczeństwo oparte na wiedzy, coaching, kompetencje miękkie


作为一个以知识为基础的社会中的一个值的个人和职业发展
摘要: 本文认为现代的自我管理方法,它还提出了辅导个人和专业生活,影响发展的一个以知识为基础的社会中的利益。
关键词: 个人发展、 专业发展、 以知识为基础的社会、 教练、 软技能。 
Back to content | Back to main menu