PERSONALIZATION OF EMPLOYEE'S KNOWLEDGE IN VIRTUAL LABOUR SPACE - Polish Journal of Management Studies

Search
Polish Journal of Management Studies
 ISSN 2081-7452
Go to content

Main menu:

PERSONALIZATION OF EMPLOYEE'S KNOWLEDGE IN VIRTUAL LABOUR SPACE

Abstracts > Vol 6

PERSONALIZATION OF EMPLOYEE'S KNOWLEDGE
IN VIRTUAL LABOUR SPACE
Smoląg K.

Abstract: Knowledge and processes of knowledge management in enterprises today are of essential importance to their existence. Because of the challenges of virtualization of the economic processes that include virtualization of labour space, knowledge management, with particular focus on tacit knowledge, should be considered with particular care. The aim of the present study is to present the essence of knowledge personalization in the aspect of virtual labour space. The study provides characterization of the concept of knowledge personalization. The virtual elements of labour space were presented. The focus was on selected activities to support knowledge personalization in virtual labour space and presents a holistic approach to managing tacit knowledge in virtual labour space.

Keywords:
knowledge, knowledge management, knowledge personalization, virtual labour space

Introduction

Greater opportunities for application of information and communication technologies (ICT) became the basis for creation of virtual forms of business activity, including virtual cooperation between enterprises or virtual forms of labour organization. It is believed that virtualization of business activities is a natural phenomenon and each enterprise implements the strategies of virtualization to different degree. Therefore it seems essential that virtualization of enterprises should focus on the opportunities for creation of knowledge resources, particularly tacit knowledge.

Knowledge management in organization is a key problem in the context of management of contemporary enterprises. Knowledge resources are found to be the most essential from the standpoint of operation of enterprises because knowledge, if properly managed, provides the basis for creation of competitive and innovative business processes and business solutions.  ...

... more in full version

Summary


Apart from codification, knowledge personalization allows for strengthening the bonds between employees, teams and the structure of the enterprise, ensuring complex approach to knowledge management. In the case of labour space virtualization, with employees devoid of direct contacts, the emphasis on the strategy of personalization allows for not only complex implementation of the processes of knowledge management in the enterprise but also on implementation of the attitudes for creation of the learning organization. Each enterprise today should have and absorb knowledge and be able to use the knowledge they have. Utilization of knowledge in action allows for e.g. improving the level of the system of labour organization, creation of innovative products, improvement in relationships with customers, obtaining the competitive advantage. Emphasis on the strategy of knowledge personalization in the context of virtualization of labour space might contribute to wider use of the potential of telework and virtual teams within the enterprise's structures. Additional benefit of adoption of the strategy of knowledge personalization is development of knowledge workers.

PERSONALIZACJA WIEDZY PRACOWNIKA W WIRTUALNEJ PRZESTRZENI PRACY


Streszczenie:
Wiedza i procesy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach mają dzisiaj istotne znaczenie dla ich istnienia. Ze względu na wyzwania, wirtualizację procesów gospodarczych, które obejmują wirtualizację miejsca pracy, zarządzanie wiedzą, ze szczególnym naciskiem na wiedzę ukrytą, należy rozważyć ze szczególną starannością. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie istoty personalizacji wiedzy w aspekcie pracy wirtualnej przestrzeni. Studium zawiera charakterystykę pojęcia personalizacji wiedzy. Zaprezentowano wirtualne elementy przestrzeni pracy. Skupiono się na wybranych działaniach wspierających personalizację wiedzy w wirtualnej przestrzeni pracy i przedstawiono całościowe podejście do zarządzania wiedzy ukrytej w wirtualnej przestrzeni pracy.

Słowa kluczowe
: wiedza, zarządzanie wiedzą, personalizacja wiedzy, wirtualna przestrzeń pracy


References

[1]  Czerska M., Szpitter A., Koncepcje zarządzania. Podręcznik akademicki, C.H. Beck, Warsaw 2010
[2]  Farkas M.F., L. Török G., Knowledge workers, competencies, virtuality and management, Polish Journal Of Management Studies, 2011, vol. 4, pp. 68-77
[3]  Hyla M., Przewodnik po e-learningu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
[4]  Jemielniak D., Koźmiński A.K., Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwo: Oficyna a Wolters Kluwer Polska, Warsaw 2012
[5]  Klobas J. E., Jackson P. D., Becoming Virtual. Knowledge Management and Transformation of the Distributed Organization, Wyd. Physica-Verlag Heidelberg, 2008
[6]  Kowalczyk, Nogalski, Zarządzanie wiedzą. Koncepcje i narzędzia, DIFIN, Warsaw 2007
[7]  Kulej-Dudek E., Dudek D., Przegląd narzędzi i systemów wspierających zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, [w:] Rozwój i doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw, red. nauk. L. Kiełtyki, Difin, Warsaw 2010
[8]  Kulej-Dudek E., Pypłacz P., Kodyfikacja i personalizacja wiedzy w przedsiębiorstwach doradczych. [w:] Kiełtyka L. (red. nauk.): Technologie i systemy komunikacji oraz zarządzania informacją i wiedzą. Wydawnictwo Difin. Warszawa 2008
[9]  Perechuda K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, PWN, Warsaw 2005, p. 40 za http://www.instytut.info/IIIkonf/referaty/1c/Budziewicz.pdf
[10]  Pfeffer J., Sutton R.I., Wiedza a działanie, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2002
[11]  Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji. Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2002
[12]  Szewczyk A., Społeczeństwo informacyjne – problemy rozwoju, Difin, Warsaw 2007, p. 200
[13]  Warner M., Witzel M., Zarządzanie organizacją wirtualną, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005

 
Back to content | Back to main menu