Polish Youth on the European Labour Market - Polish Journal of Management Studies

Search
Polish Journal of Management Studies
 ISSN 2081-7452
Go to content

Main menu:

Polish Youth on the European Labour Market

Abstracts > Vol 9

POLISH  YOUTH ON THE EUROPEAN LABOUR MARKET
Nowakowska-Grunt J., Kabus J.

Abstract: The starting point of this article is to attempt to analyze the current situation on the labor market in Europe. In order to characterize the European market the authors focused on the latest strategy called "Europe 2020" which aims to harmonize the functioning of the European market, to increase the competitiveness and productivity of the European economy by creating new jobs and higher standards of living. In the following part of the paper the authors present the new role of Polish universities. In this context, they have presented the skills and competencies of Polish graduates and university students as well as their chances of finding an interesting job in the EU.

Key words: European labour market, employment, work abroad, the standard of living, the European Union

Introduction


Today the motto "to work without borders" is neither surprising nor unusual. On the contrary, by living in the times of globalization, digitalization and rapidly developing new technologies, the fact of working in another country has become a standard practice for many people. The European labour market is not static and is subject to constant changes. Nowadays it has to face a new wave of globalization due to the changing needs of employers and employees. What is more, companies are developing new strategies to become more competitive and the employment policies of the European countries as well as the employment process in the European Union requires to be redesigned [3]. In order to create a greater number of better jobs, the EU member states are working to coordinate the employment strategy. The changes in this area should be achieved by 2020.
In addition to common goals, every country that belongs to the European Union should, at the national level, take the necessary measures to reduce the unemployment by achieving an increase of  the employment and productivity [8]. Another problem that the contemporary European labour market needs to face concerns democratic and social changes. We cannot focus only on political and economic success of the member countries. The promotion of equal opportunities for men and women in their working life and the elimination of social inequality is becoming a very important aspect.
The research carried out by the experts from the European labour market associated with the organization Cedefop (a specialized agenda/organization of the European Union that leads a study on the trends on the European labour market. Cedefop is the common name. The abbreviation comes from French and means Centre Européen pour le Développement de la Formation Professionnelle.) shows that despite the constantly emerging new challenges on the labour market learning is the basic tool designating with success an individual life, helping to find a dream job, and to realize your career.

more in full version

Summary

Polish graduates are having more and more chances of finding jobs in the EU member states on positions they dream of. The European Commission runs a number of programmes to help find the right position for mobile workers informing them about educational opportunities, practices, trainings and job offers across Europe. The transition from student life to professional life in other member states is not something unattainable today.  The desire to work in another member state for many Polish people is more often becoming a reality.
Polish students should be aware that Polish universities do not differ from Europe by giving them a good education and creating in them a positive attitude of the European citizen. Graduates should believe in their abilities and more often use the opportunities offered by membership in the European Union.


References


[1]. Bagiński P., Europejska polityka rozwojowa- Organizacja pomocy dla krajów rozwijających się, Warszawa 2009.
[2]. Budnikowski A., Dabrowski D.,  Gąsior U. , Macioł S., Pracodawcy o poszukiwanych kompetencjach i kwalifikacjach absolwentów uczelni - wyniki badania, [w:] E-mentor nr.4 (46) 2012, www.e-mentor.edu.pl
[3]. König H., Schmidt J., Sicking M. (red.), Die Zukunft der Arbeit in Europa, Chancen und Risiken neuer Beschäftigungsverhältnisse, Bielefeld 2009.
[4]. Senett R., Der flexible Mensch. Die Kultur des neuen Kapitalismus, Berlin1998.
[5]. Workplace Europe, Wsparcie Związków Zawodowych dla Pracowników Mobilnych
i Migrujących, Bruksela 2009.
[6]. Zinn K. G., Zukunftswissen. Die nächsten zehn Jahre im Blick der Politischen Ökonomie, Hamburg 2002.
[7]. Komunikat Komisji Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela 2010, www.eur-lex.europa.eu
[8]. www.ec.europa.eu  
[9]. www.praca.wp.pl


POLSKA MŁODZIEŻ NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY


Streszczenie: Punktem wyjścia niniejszego artykułu jest próba analizy obecnej sytuacji na rynku pracy w Europie. W celu scharakteryzowania rynku europejskiego autorzy skupili się na najnowszej strategii zwanej "Europa 2020", która ma na celu harmonizację funkcjonowania rynku europejskiego, w celu zwiększenia konkurencyjności
i produktywności europejskiej gospodarki poprzez stworzenie nowych miejsc pracy
i podniesienie standardów życia. W dalszej części artykułu autorzy przedstawiają nową rolę polskich uczelni wyższych. W tym kontekście, zaprezentowali umiejętności i kompetencje polskich absolwentów i studentów wyższych uczelni, a także ich szanse na znalezienie ciekawej pracy w UE.


Słowa kluczowe: Europejski rynek pracy, zatrudnienie, praca za granicą, standard życia, Unia Europejska.


波兰青年对欧洲劳动力市场
摘要: 这篇文章的起始点是,试图分析在欧洲在劳动力市场上的当前情况。为了描绘作者的称为 ' 欧洲 2020',目的是协调统一的欧洲市场,通过创造新的就业机会和更高的生活水平提高的竞争力和生产力的欧洲经济运作的最新战略重点在欧洲市场。在文件的以下部分中,作者目前波兰大学的新作用。在这方面,他们提出的技能和波兰毕业生和大学学生的能力以及他们在欧盟中寻找有趣的工作的机会。
关键词: 欧洲劳动力市场、 就业、 出国、 工作标准的生活,欧洲联盟。。


 
Back to content | Back to main menu