Professional Competencies of Candidates for Employees in the Assessment of Employers (Based on the Example of the Entrepreneurs from Machine Industry) - Polish Journal of Management Studies

Search
Polish Journal of Management Studies
 ISSN 2081-7452
Go to content

Main menu:

Professional Competencies of Candidates for Employees in the Assessment of Employers (Based on the Example of the Entrepreneurs from Machine Industry)

Abstracts > Vol 9

PROFESSIONAL COMPETENCIES OF CANDIDATES FOR EMPLOYEES IN THE ASSESSMENT OF EMPLOYERS
(BASED ON THE EXAMPLE OF THE ENTREPRENEURS FROM MACHINE INDUSTRY)
Moczydłowska J.M., Widelska U.

Abstract: Professional competence s are  the important issue   of human resource management.  Nowadays, the awareness of employers grows that the quantity of human capital is not as much important as its quality. This raises specific, high expectations towards the candidates for employees, and indirectly towards schools that educate them. The purpose of this article is to get to know the opinions of entrepreneurs on the degree of preparation of graduates of secondary schools and universities for work and their expectations regarding professional competencies of the employed staff. As an example the machine industry has been selected.  The presented empirical material has been collected as a part of a wider project carried out by a team of the Institute of Research and Analysis VIVADE, of which the authors are members.

Key words:
competencies, candidates for employees, employers, machine industry

Introduction

In the world of contemporary organizations, regardless of their size, structure and other attributes, the most valuable asset constitute employees. Employers are generally aware of the role of human capital. Even if they cannot precisely define it, they know that development of their enterprises depends on the qualifications, knowledge, skills, experience and personality predispositions of employees. People who are associated with the organization identify with its mission, possess appropriate professional competencies and constitute the driving force of development of every organization. Therefore, the awareness of employers grows that the quantity of human capital is not as much important as its quality. This raises specific, high expectations towards candidates for employees, and indirectly towards schools that educate them. The purpose of this article is to get to know the opinions of entrepreneurs on the degree of preparation of graduates of secondary schools and universities for work and their expectations regarding professional competencies of the employed staff. As an example the machine industry has been selected. The choice results from the fact that enterprises representing different industries need employees with professional competencies associated with this profile of education. The presented empirical material has been collected as a part of a wider project carried out by a team of the Institute of Research and Analysis VIVADE, of which the authors are members. The study used quantitative (questionnaire) and qualitative methods (FGI, IDI).

more in full version


Summary

Analysis of the research results confirmed that professional competencies are very important for employers. This means that attractiveness of employees grows if the range of competencies possessed by them is diverse. For entrepreneurs representing the machine industry, not only are important competencies of graduates that allow for realization of manufacturing objectives of a company, but especially those that enable to achieve long-term strategic objectives focused on innovation and development. This perspective of human resources development is characteristic for Polish enterprises. In this context, it is not possible to assess employment needs of enterprises from the machine sector in the Podlasie province as a particularly diverse. It is worth noting, that employers from Podlasie poorly assess knowledge of foreign languages and the level of specialized knowledge of both graduates of higher education and secondary schools. In this respect, the research results confirm the inadequacy of education and training programs to needs of the industry. They also indicate the unsatisfactory level of cooperation between economy practice and the sphere of education. Entrepreneurs express their readiness to cooperate with universities and secondary schools to improve the process of education, but expect a greater involvement of representatives of education in the process of learning and meeting the needs of local business.
One more conclusion should be undertaken. The researches show that entrepreneurs make a gradation of schools. The lowest rating of the professional competencies concerns graduates of vocational schools. The level of professional competencies of graduates of polytechnics and techniques are better evaluated by producers. This means that companies are aware of the differences in levels of education , but despite this, they make the assessment of professional competence through the prism of their needs and expectations of the market. They are convinced, that this perspective should be noticed by the schools regardless of the level of education. Nowadays, the employee is not performer or executor of commands, but he is an important part of the organization. In the opinion of machinery entrepreneurs, the education, usually is corresponded to the first approach.

References

Boyatzis R.E., Competencies in The 21st Century, „Journal of Management Development” 2008, No. 1.
Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
Frank E., The UK's Management Charter Initiative: The First Three Years, „Journal of European Industrial Training” 1991, Vol. 15.
Moczydłowska J.M., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników,  Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.
Moczydłowska J.M. (red.), Badanie losów zawodowych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych województwa podlskiego kształcących w zawodach technicznych i inżynierskich związanych z branżą maszynową, którzy ukończyli naukę w latach 2010
2012, WUP, Białystok 2013.
Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
Orczyk J., Wokół pojęć kwalifikacji i kompetencji, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2009, nr 3-4.
Regiony Polski, GUS, Warszawa 2013.
Worduffe C., Competent by any other name, „Personel Management” 1998, No. 23.
http://www.sgh.waw.pl/ogolnouczelniane/bwb/rada_konsultacyjna/RKPK

KOMPETENCJE ZAWODOWE KANDYDATÓW NA PRACOWNIKÓW
W OCENIE PRACODAWCÓW (NA PODSTAWIE PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEMYSŁU MASZYNOWEGO)

Streszczenie: Kompetencje zawodowe stanowią istotną kwestię zarządzania zasobami ludzkimi. Obecnie wzrasta świadomość pracodawców, że ilość kapitału ludzkiego nie jest tak ważna, jak jego jakość. Rodzi to określone, wysokie wymagania wobec kandydatów na pracowników i pośrednio w kierunku szkół, które ich kształcą. Celem niniejszego artykułu jest poznanie opinii przedsiębiorców na temat stopnia przygotowania do pracy absolwentów szkół średnich i uczelni wyższych i ich oczekiwań dotyczących profesjonalnych kompetencji zatrudnionego personelu. Jako przykład wybrany został przemysł maszynowy. Przedstawiony materiał empiryczny został zebrany w ramach szerszego projektu realizowanego przez zespół z Instytutu Badań i Analiz VIVADE, którego autorzy artykułu są członkami.

Słowa kluczowe: kompetencje, kandydaci na pracowników, pracodawcy, przemysł maszynowy

为雇员在雇主 (基于来自机械行业的企业家们的示例) 评估候选人的专业能力

摘要:专业能力是人力资源管理的重要问题。如今,对雇主的认识的增长人力资本的数量是不一样重要,它的质量。这就提出了具体的高期望实现的雇员,候选人和间接地对他们进行教育的学校。这篇文章的目的是要了解企业家的中学和大学的毕业生的工作准备的程度和他们的期望专业胜任能力有关聘用人员的意见。作为一个例子已选定机行业。提出实证材料已收集作为由一个研究所的研究和分析 VIVADE,作者所参加的团队进行更广泛的项目的一部分
關鍵詞:能力,候選人,雇主,工程。


 
Back to content | Back to main menu