The Analysis of Foreign Study in Higher Education in the Perspective of Hungarian Exchange Students - Polish Journal of Management Studies

Search
Polish Journal of Management Studies
 ISSN 2081-7452
Go to content

Main menu:

The Analysis of Foreign Study in Higher Education in the Perspective of Hungarian Exchange Students

Abstracts > Vol 9


THE ANALYSIS OF FOREIGN STUDY IN HIGHER EDUCATION IN THE PERSPECTIVE OF HUNGARIAN EXCHANGE STUDENTS
Keresztes E.R.

Abstract: The motivation to study abroad, the foreign experiences of university students and the possible effects of an Erasmus stay on their lives and future careers are all very important factors considering the internationalisation of higher education. In the study, a primary research has been conducted by interrogating Hungarian students who have participated in a foreign study. The opinion of students on their study abroad and at home could lead to a comparison of the host and home institution. The best practices, methods and notions could be shared and used for the improvement of the higher education system. Moreover, the success and benefits of mobile students as a prospective workforce could add to the competitiveness of the European Union.

Key words: internationalization, student mobility, motivation, satisfaction, development

Introduction
Student mobility could have a substantial effect on the lives of people who participate in it. During a foreign study they could experience individual development and growth, like learning a language and widening their horizons via intercultural encounters. In an exchange period they could develop their personal skills, build networks or gain entrepreneurial skills, which are essential in finding employment. In the times of economic troubles and youth unemployment, the beneficial effects of student mobility cannot be ignored. [1] In an exchange programme, students experience another culture, learning environment, teaching methods and higher education institution than their home university. This could lead to a comparison of home and host university on the basis of several factors. Besides student satisfaction on institutions, administration and programmes, their motivation to travel and study abroad is also an important factor to analyse.

more in full version


Summary

This study has explored many aspects of international student mobility by analysing the foreign studies of Hungarian university students. Besides their choice of foreign country and institution this study has analysed the motivation and mostly positive experiences of exchange students. Student satisfaction has been measured on the basis of several factors like technical equipment, administration, quality of the programme, university life at the home and host university. The results have shown significant difference in the satisfaction of students who preferred the host university in every aspect. Students have reported a large development in their language, personal, social and intercultural competencies. They have stated that their study abroad would certainly help their professional career and mobility in the future.

References

Fellinger J. (ed.), Escrivá J., Kalantzi E., Oborune K., Stasiukaityte J., Creating Ideas, Opportunities and Identity, Research Report of the ESNSurvey 2013, Erasmus Student Network, Brussels 2013
http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/2012/1/5/Itt_vannak_a_2012es_keretszamok__kepzesi_te_WTPIUQ Access on: 10.03.2014
 Wiers-Jenssen J., Career Impacts of Student Mobility, Stumbling Block or Stepping Stone? In: Gornitzka A., Langfeldt L. (ed.), Borderless Knowledge Understanding the “New” Internationalisation of Research and Higher Education in Norway. Springer 2008
 Maiworm, F., Teichler U., The students
experience. In: Teichler U. (ed.) ERASMUS in the SOCRATES Programme. Bonn: Lemmens 2002
Williams, T.R., Exploring the impact of study abroad on students
s intercultural communication skills: Adaptability and sensitivity. Journal of Studies in International Education, 9:356371. 2005
Carlson J., Burn B., Useem J., Yachimowicz D., Study Abroad. The Experience of American Undergraduates. New York: Greenwood press 1990
Groebner D. F., Shannon P. W., Fry P. C., Smith K. D., Business Statistics A Decision-Making Approach. Pearson International Edition 2008
McDonald J. H., The Handbook of Biological Statistics Sparky House Publishing, Baltimore, Maryland 2013

ANALIZA NAUKI ZA GRANICĄ W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Z PERSPEKTYWY WĘGIERSKICH STUDENTÓW Z WYMIANY

Streszczenie: Motywacja do studiowania za granicą, zagraniczne doświadczenia studentów wyższych uczelni i możliwe skutki pobytu na Erasmusie mające wpływ na ich życie
i przyszłe kariery zawodowe są bardzo ważnymi czynnikami biorąc pod uwagę umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego. W badaniu, zostały przeprowadzone podstawowe prace badawcze na grupie węgierskich studentów, którzy studiowali za granicą. Opinia studentów na temat ich studiów za granicą i w kraju ojczystym mogłaby doprowadzić do porównania instytucji przyjmującej i macierzystej. Najlepsze praktyki, metody i koncepcje mogłyby być udostępniane i wykorzystywane do doskonalenia systemu szkolnictwa wyższego. Co więcej, sukces i korzyści z mobilnych studentów jako potencjalnej siły roboczej mogłyby zostać dodane do wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej.

Słowa kluczowe: Internacjonalizacja, mobilność studentów, motywacja, satysfakcja, rozwój作者國外高等教育的匈牙利學生交流視角的分析

摘要:動機出國留學,大學生的國外經驗和居住在伊拉斯謨影響到他們的生活和未來的職業生涯可能帶來的影響是非常重要的因素,在考慮高等教育的國際化。這項研究已經進行了一組誰曾留學匈牙利學生的基礎研究。學生對出國留學和母國的意見可能會導致主辦機構和家長進行了比較。最佳實踐,方法和概念可以共享和使用,以提高高等教育體系。更重要的是,成功和流動學生的利益作為潛在的勞動力可以被添加,以增加歐盟的競爭力。
關鍵詞:國際化,學生流動,激勵,滿意度,發展

键词: 际化、 学生流动、 动机、 满意度、 发展


 
Back to content | Back to main menu