THE INTERESTS of EMPLOYEES and THEIR IMPLEMENTATION in LOWER SILESIAN ENTERPRISES - Polish Journal of Management Studies

Search
Polish Journal of Management Studies
 ISSN 2081-7452
Go to content

Main menu:

THE INTERESTS of EMPLOYEES and THEIR IMPLEMENTATION in LOWER SILESIAN ENTERPRISES

Abstracts > Vol 8

THE INTERESTS OF EMPLOYEES AND THEIR IMPLEMENTATION IN LOWER SILESIAN ENTERPRISES
Brzeziński   A.

Abstract:

This article is an attempt to identify purposes and expectations of employees and the scope of their implementation by employers. Employees are presented as important stakeholders of each enterprise, along with their purposes and expectations, which are benefits for their contribution to the functioning of these organizations. Theoretical considerations on this stakeholder group were compared with the results of empirical research conducted among employees employed in Lower Silesian enterprises. Results of research have showed that financial expectation as satisfying salaries are main employee
s purpose and they are satisfied in majority of enterprises. Employment security, which means choice of employer with an established market position and stable financial situation is also very important for  employees.

Key words:
stakeholders, employer, employee, organization
s purposes

Introduction


Stakeholders of each organization are groups that have a significant impact on enterprises functioning and achievement of its purposes. Actually relationships with stakeholders are crucial for fate of any business. They determine its survival, growth, development or decline. Usually external stakeholders are indicated in this case. They are mainly customers, but internal stakeholders such as employees are equally important. They perform current tasks, what affects the level of company's purposes realization. Their involvement in company's activity or employment period is dependent on many factors, among which the most significant are benefits from employment, that is work made for employer. Employee's decisions, regarding employment and expected benefits, were affected by a high level of unemployment as well as opportunities offered by other EU countries and significantly higher salaries, proposed there. Incomes may belong to main purposes and expectations of this group of stakeholders. However, employees
set of purposes and expectation is diverse and can be different for majority of them. The situation is similar in case of employers' expectations.
The purpose of this article is to identify employees
expectations and scope of satisfying them by employers, based on research conducted among employees employed in Lower Silesian enterprises.


more in full version

Summary

Studies have confirmed that financial expectations are the most important purpose for surveyed employees. Equally important is contract for an unspecified time, which increase employment security and flexible working time and clear criteria for employees
evaluation. Employees' expectation are more often met in large companies with a form of joint stock companies. In production companies often salaries are satisfactory,  in turn in mixed activity companies only in every second of them. Among employees satisfied with obtained benefits from work, there is little more than half of surveyed women. Men are less satisfied. Every eighth respondent was not satisfied with the work, which may mean that these people are looking for a new employer.

References:

[1]. Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009,
[2]. Brzeziński A. Pracownicy jako interesariusze firmy rodzinnej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2012,
[3]. Brzeziński A., Brzeziński S., Rodzina jako interesariusz małych i średnich przedsiębiorstw, w: Firmy rodzinne – determinanty funkcjonowania i rozwoju. Strategie zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym, red. A. Marjański, „Zeszyty Naukowe” 2011, t. XII, Z. 7, Łódź 2011,
[4]. Clarkson M.B.E., A Risk based model of stakeholder theory, materiał z konferencji Second Toronto Conference on Stakeholder Theory, University of Toronto, Toronto 1994.
[5]. Donadson T., Preston L., The stakeholders theory of the corporation: concepts, evidence and implications, Academy of Management Review, Vol. 20, No.1, 1995,
[6]. Freeman R.E., Reed D. (1983), Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on Corporate Governance, „California Management Review”, XXV (2), 1983,
[7]. Freeman R. E., Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman, Boston, 19984,
[8]. Gableta M., Brzeziński A., Realizacja funkcji personalnej w małych i średnich przedsiębiorstwach,„Optimum. Studia Ekonomiczne” 2002, nr 4 (16), .
[9]. Gołębiowski T., Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Wyd. Difin, Warszawa 2001,
[10]. Hopkins M., The Planetary Bargain. Corporate Social Responsibility Matters, Earthscan, London 2003,
[11]. Mitchel R.K., Agle B.R., Wood D.J., Toward a Theory the Stakeholders. Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts, „Academy of Management Reviev”, Vol 22, No 4, 1997,
[12]. Lawrence A.T., Weber J., Business and Society. Stakeholders Ethics, Public Policy, McGraw-Hill Irwin, New York 2008,
[13]. Paliwoda – Matiolańska A., Teoria interesariuszy w procesie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem,  w: Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, praca zbiorowa pod red. H. Brdulak, T. Gołębiowski, Wyd. Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2005, p. 243.
[14]. Pietrasieński, P. Rola państw we wspieraniu internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw. Marketing i Rynek 2 (2011): pp. 10-18
[15]. Preston L.E., Redefining The Corporation: Stakeholders Theory In International Perspective, AIDEA, Conference Business, Government and Society. Bocconi University, Milano, June 6 – 8, 1996,
[16]. Rodroguez M.A., Ricart J.E. Towards the sustainable business, IESE Universidad Nawarra, „Revista de Antiguo Alumnom”, 2002 Marz 202, No 85
[17]. Wiśniewska-Sałek A., Salek R., The Importance of Determining Service Areas for Use as Innovation Policies for Customer in Creating the Competitive Position - the Case Study for Furniture Industry Companies, in: Enterprise During Global Market Instability. Edited by Adam P. Balcerzak, Polish Economic Society Branch in Toruń 2012


OCZEKIWANIA PRACOWNIKÓW I ICH WDROŻENIE W PRZEDSIĘBIORSTWACH DOLNEGO ŚLĄSKA

Streszczenie:

Niniejszy artykuł jest próbą identyfikacji celów i oczekiwań pracowników, oraz zakres ich realizacji przez pracodawców. Pracownicy są przedstawiani jako ważni interesariusze każdego przedsiębiorstwa, wraz z ich potrzebami i oczekiwaniami, które stanowią korzyści z ich wkładu w funkcjonowanie tych organizacji. Rozważania teoretyczne na temat tej grupy interesariuszy zostały porównane z wynikami badań empirycznych, przeprowadzonych wśród pracowników zatrudnionych w dolnośląskich przedsiębiorstwach. Wyniki badań wykazały, że oczekiwane, finansowo satysfakcjonujące zarobki, są głównym celem pracownika i są spełnione w większości przedsiębiorstw. Bardzo ważne dla pracowników jest również bezpieczeństwo zatrudnienia, co oznacza wybór pracodawcy o ugruntowanej pozycji rynkowej i stabilnej sytuacji finansowej.

Słowa kluczowe:
udziałowcy, pracownik, pracodawca, oczekiwania organizacji

員工及其執行情況的下西里西亞企業權益

摘要:本文試圖找出員工及其實施雇主的範圍的目的和期望。員工都為每個企業的重要利益相關者,以及他們的目的和期望,這是他們對這些組織的運作貢獻收益。在這個利益相關者群體的理論思考與員工的下西里西亞企業從業人員中進行實證研究的結果進行了比較。研究結果顯示,財務期望,滿意的薪酬主要是員工的目的,他們在滿足廣大企業。就業保障,這意味著選擇用人單位與已建立的市場地位和穩定的財政狀況也對員工很重要。 
Back to content | Back to main menu