The Right Choice Decision to Continue Education at the High School – Choosing the Right School - Polish Journal of Management Studies

Search
Polish Journal of Management Studies
 ISSN 2081-7452
Go to content

Main menu:

The Right Choice Decision to Continue Education at the High School – Choosing the Right School

Abstracts > Vol 10.1

THE RIGHT CHOICE DECISION TO CONTINUE EDUCATION AT THE HIGH SCHOOL - CHOOSING THE RIGHT SCHOOL
Szopa P.

Abstract: Demanding that the contemporary labor market and expectations of young people starting their careers, the difficulty in determining the future of professional and increased responsibility for their own future have led to increased interest and demand for advisory services. School education is a process that allows the one hand, acquiring the necessary knowledge, is the foundation for achieving a high economic level of the country, on the other hand, offers young people the chance to realize their career plans. At the same time changes in the labor market necessitate continuous updating of skills and competence, requiring teachers to prepare students to enter the profession and field of study.

Key words:
school choice, decision, technical, high school, trade school.

Introduction
Selecting the direction of education is one of the most important dilemmas in the lives of young people. The pupils do not hurry to do lifelong plan their careers, they see a number of obstacles. Careers at the notion of a young man is a long-term process that the young man should go alone. When deciding on a high school student must be aware that the choice of what will, will largely depend on his professional future as an adult. Taking the right decision is a long educational process in which the child is expected to support both the school and the family home.  Parents from an early age, they should shape their children's skills for making appropriate decisions in a variety of difficult life situations. In the future, this will result in making the best choice of secondary school.


full version

Conclusion

In conclusion, we can say that every young person who is considering taking further professional education and wonders what profession would be best for them, do not do so in isolation, but with the help of sympathetic people. One of the most important, if not the most important issue is to achieve awareness of predisposition, life goals and ways to achieve them. A good idea is to perform tests of competency and personality. Analysis himself will enable him to choose the right to life and work, in accordance with the desires and beliefs. Since 2008, the majority of students No.18 Middle School in Czestochowa School chose schools which may indicate that the life decisions regarding choice of profession leave for later, or not in Czestochowa find a school that would suit them.


References

Acemoglu D., 2002, Technical Change, Inequality, And The Labor Market, "Journal of Economic Literature".
Bartkowiak P., Kot S., 2001, The influence of Employment Market Requirements on Engineering Education in Poland, [in:] 4th UICEE Annual Conference on Engineering Education under the Theme: Innovation in Engineering Education, Conference Proceedings, Bangkok, Thailand.
CIZ http://ciz.ids.czest.pl/ciz/dokumenty/Informato20092010ponadgimnazjalne.
Dewey J., 2013, The school and society and the child and the curriculum, University of Chicago Press.
Dym C.L., Agogino A.M., Eris O., Frey D.D., Leife L.J., 2005, "Journal of Engineering Education”  94 (1).
Halsey A.H., 2014, Schools and Society   Parsons.
Kęsy M., 2007, Szkoła w czasach "nowej ekonomii" - ery informacji, [in:] Technika
Informatyka - Edukacja. Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji informatycznej. T. 8, Rzeszów.
Manning M.L., Bucher T.K., 2012, Teaching in the middle school, Pearson.
METIS http://www.metis.pl/informator/task,map/Itemid,31.
Metz A.J., Bartley L., 2012, Active implementation frameworks for program success.
Nowak J., Nowak R., Grabara J., 2005, Społeczeństwo informacyjne w Polsce - przegląd programów rozwoju 1995-2005, [in:] Społeczeństwo informacyjne 2005, PTI, Katowice.
Sarason S.B., 1990, The Predictable Failure of Educational Reform, Can We Change Course before It's Too Late? The Jossey-Bass Education Series and the Jossey-Bass Social and Behavioral Science Series.
Shavit Y., Muller W., 1998, From School to Work. A Comparative Study of Educational Qualifications and Occupational Destinations.
Sklarow M.H., 2012, Educational Consulting: Justification to Partnership, "Journal of College Admission" .
Zimmerman J. L., Yahya-Zadeh M., 2011, Accounting for decision making and control, Issues in Accounting Education.


WŁAŚCIWA DECYZJA O KONTYNUOWANIU NAUKI W SZKOLE ŚREDNIEJ
WYBÓR WŁAŚCIWEJ SZKOŁY

Streszczenie: Wymagania, które stawia współczesny rynek pracy oraz oczekiwania młodych ludzi rozpoczynających karierę zawodową, trudności w określeniu przyszłości zawodowej oraz wzrost odpowiedzialności za własną przyszłość spowodowały zwiększenie zainteresowania i zapotrzebowania na usługi doradcze. Edukacja szkolna jest procesem, który umożliwia z jednej strony zdobywanie potrzebnej wiedzy, jest fundamentem do osiągnięcia wysokiego poziomu gospodarczego kraju, a z drugiej, stwarza młodym ludziom szansę na realizację ich planów zawodowych. Jednocześnie zmiany na rynku pracy wymuszają ciągłe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, nakładając na nauczycieli obowiązek przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia.

Słowa kluczowe:
wybór szkoły, decyzja, szkoły techniczne, szkoły średnie, szkoły zawodowe.

继续教育的正确的挑选决定在高中-选择正确的学校

摘要:开始他们的事业的当代劳动力市场的青年人的需求和期望,在确定未来的困难他们自己的未来的专业和增加的责任导致了增加的兴趣并且为咨询服务要求。  学校教育是允许这一只手的过程,获取必要的知识,是达到国家的高的经济水平的基础,另一方面,提议青年人机会体会他们的事业计划。  同时在劳动力市场上的变化需要连续更新技能和能力,要求老师准备学生输入行业和学科领域。
关键字:学校选择,决定,工业学校,高中,行业学校

 
Back to content | Back to main menu