THE RISK ASSOCIATED WITH EMPLOYEES' ERRORS IN ENTERPRISES WITH CRITICAL INFRASTRUCTURE DEFINED IN EXECUTIVES TERMS - Polish Journal of Management Studies

Search
Polish Journal of Management Studies
 ISSN 2081-7452
Go to content

Main menu:

THE RISK ASSOCIATED WITH EMPLOYEES' ERRORS IN ENTERPRISES WITH CRITICAL INFRASTRUCTURE DEFINED IN EXECUTIVES TERMS

Abstracts > Vol 10.2

THE RISK ASSOCIATED WITH EMPLOYEES' ERRORS
IN ENTERPRISES WITH CRITICAL INFRASTRUCTURE DEFINED
IN EXECUTIVES TERMS
Olton I., Głowacki D.

Abstract: No in-depth research in the area of risk management of the human factor in organizational processes (in particular operational ones) is without doubt an important issue in effective risk management, particularly in units managed with critical infrastructure. The absence of systemic solutions, models, algorithms for predicting employees' risky behavior causes management's ignorance, not recognizing problems, a lack of forward-looking perspective and focus on nothing but the current issues of the organization. This article attempts to explain the need for dynamic assessment of the risks of human error in management terms because only such assessment can increase resilience to crises in companies with critical infrastructure. In the following study, the concept of the risk of
a human factor
will be used interchangeably with the term the risks associated with employees errors that are generated by behavioral risk and the risk of latent skills gaps.

Key words:
critical infrastructure, the risk of human factors, the risk of human error

Introduction
The risk described in the literature is treated either as a general phenomenon occurring in business management or refers to a specific risk, i.e. its particular category, e.g. a regulatory risk, a currency risk, a training risk, etc. Relatively little is written about the risks in general, also taking into account the human factor in organization. Although the staff is a source of innovation and the key to sustainable development of the company, they carry the greatest risks at the same time (Iwu and Benedict, 2013). In the literature on the subject, there is almost unanimous agreement that the critical (weak) parts of entrepreneurial systems are related to the human factor, i.e. to their users (Frangopoulos et al., 2013) who have individual characteristics in terms of skills. Still, it is impossible to classify a lack of skills easily. Often, human errors are equated with machine failures by analogy. Besides, it is believed that all kinds of behavior are correct in a given situation. The problem is also that some of the undesirable effects may influence only certain parts of the system (Myszewski, 2012). Moreover, the risk lies in the employee's overall health condition (e.g. discomfort, anger, tension, forgetfulness, recklessness, negligence, boredom, a lack of sleep and other states). Thus, it is evident that the human availability is uncertain and thus the risk is natural. However, there is a lack of specific tools which allow to manage such an important risk in a systemic manner with its complexity and variability being considered.


full version

Summary
Risk assessment and risk management is an area with great potential for research. It is also the scientific challenge. Whatever the reason might be, the risk of human factors can lead to significant problems for companies. Risk factors are linked to each other, are complex and often coexist. Finding a synthetic measure of quantitative operational risk (the system of its identification) would give an important tool to manage organizational processes in an optimal way with respect to costs. Good results in risk management in the organization are translated into the level of unnecessary losses and on the company's reputation, i.e. on everything what determines the sustainable development of the company (This development is impossible without good risk management). Risk management of the human factor should become an integral and profitable part of business management provided that there is the transition from the development of the objectives in terms of
a moral order or a humanitarian obligation to formulating them in terms of efficiency and reliability of processes, including workers who are an integral part of the system. Only on the grounds of such planning, the improvement of an economic performance of enterprises may be carried out.

References
Frangopoulos E.D., Eloff M., 2013, Venter L., Psychosocial risks. Can their effects on the security of information systems really be ignored? "Information Management & Computer Security", 21(1).
Iwu Ch., Benedict H., 2013, Economic recession and investment on human resource information systems (HRIS), "Journal of Management Development", 32(4).
Karczewski J.T., Karczewska K.W., 2012, Zarządzanie bezpieczeństwem pracy, ODDK, Gdańsk.
Karczewski J.T., Karczewska K.W., 2013, Analiza bezpieczeństwa zadania, „Przyjaciel przy pracy", 10.
Kierner G., 2010, Bezpieczeństwo osobowe, [In:] I. Staniec, J. Zawiła-Niedźwiecki, Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, C.H. Beck, Warszawa.
Lipka A., 2002, Ryzyko personalne. Szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa.
Marescaux E., de Winne S., Sels L., 2013, HR practices and HRM outcomes: The role of basic need satisfaction, "Personnel Review", 42(1).
McLeod J., 2010, The effectiveness of workplace counseling, " Counselling and Psychotherapy Research", 10(4).
Myszewski J.M., 2012, Management responsibility for human errors, "The TQM Journal", 24(4).
Navare J., 2003, Process or Behaviour: Which is the risk and which is to be managed? "School of Finance and Law", Bournemouth University, Fern Barrow, 29(5/6).
Tabor J., 2013, Ocena bezpieczeństwa pracy w przetwórstwie przemysłowym na podstawie analizy zagrożeń zawodowych, [In:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, (Ed.) Ryszard Knosala, Oficyna Wydaw., Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.


RYZYKO ZWIĄZANE Z BŁĘDAMI PRACOWNIKÓW
W PRZEDSIĘBIORSTWACH Z INFRASTRUKTURĄ KRYTYCZNĄ ZDEFINIOWANĄ W ZAKRESIE KADRY KIEROWNICZEJ

Streszczenie: Brak pogłębionych badań w obszarze zarządzania ryzykiem czynnika ludzkiego w procesach organizacyjnych (w szczególności operacyjnych) jest bez wątpienia istotnym problemem w efektywnym zarządzaniu ryzykiem szczególnie w jednostkach zarządzających infrastrukturą krytyczną. Brak rozwiązań systemowych, modeli, algorytmów predykcji ryzykownych zachowań pracowników powoduje ignorancję kierownictwa, niedostrzeganie problemów, brak myślenia perspektywicznego
i koncentrację na bieżących problemach organizacji. W niniejszym artykule podjęto próbę wyjaśnienia konieczności dynamicznej oceny ryzyka, związanego z błędami ludzkimi
w ujęciu zarządczym, gdyż tylko taki charakter oceny może zwiększać odporność na zdarzenia kryzysowe w przedsiębiorstwach z infrastrukturą krytyczną. W pracy będzie stosowane pojęcie: ryzyko czynnika ludzkiego zamiennie z pojęciem ryzyka związanego
z błędami pracowników, generowanymi przez ryzyko behawioralne i ryzyko utajonych luk kompetencyjnych.

Słowa kluczowe:
infrastruktura krytyczna, ryzyko czynnika ludzkiego, ryzyko błędów ludzkich


风险与雇员的错误相关在企业中与用董事术语定义的重要基础设施

摘要:没有详细研究在的风险管理区域在人的组织操作的过程(特别是)毫无疑问是在风险管理单位有效的管理的一个重要问题特别是在重要基础设施。系统解答,模型,预言算法冒险行为管理无知不引起问题,大混乱,没有在组织的当前问题的前面认为和焦点。因为评估的仅本质可能增加对危机事件的抵抗在重要基础设施的企业中这篇文章试图说明到动态风险评估,与在代表团的人的错误有关。工作将可交换地使用与期限:有错误的人的期限风险的风险雇员引起的,风险并且冒关于行为的潜在弱点突岩的风险。
關鍵字:重要基础设施, 风险人为因素人的风险, 人的错误。


 
Back to content | Back to main menu