THE ROLE OF QUALIFICATION AND EDUCATION IN THE DEVELOPMENT AND THE SOLUTION OF UNEMPLOYMENT OF GRADUATES IN CZECH REPUBLIC - Polish Journal of Management Studies

Search
Polish Journal of Management Studies
 ISSN 2081-7452
Go to content

Main menu:

THE ROLE OF QUALIFICATION AND EDUCATION IN THE DEVELOPMENT AND THE SOLUTION OF UNEMPLOYMENT OF GRADUATES IN CZECH REPUBLIC

Abstracts > Vol 5

THE ROLE OF QUALIFICATION AND EDUCATION IN THE DEVELOPMENT AND THE SOLUTION OF UNEMPLOYMENT OF GRADUATES IN CZECH REPUBLIC
Pavel Jedlička, Jaroslav Kovárník

Abstract: The paper deals with the specificities in the development of the unemployment of the schools graduates and the minors in the Czech Republic. Firstly, the authors analyze the size of this group of the unemployed and its share in the total unemployment. Through statistical data they demonstrate both the decrease in the total unemployment and the decrease in the unemployment of this chosen group. The data document a faster decrease in the unemployment of graduates in comparison with the decrease of the total unemployment. Then, the authors focuse on the specific features of the unemployment of school graduates and minors development. The data analyzed show a cyclical development of the unemployment within this group with the peaks in September and the minimums in May. The data also document a contradictory development in relation to the total unemployment. In the selected periods the unemployment of graduates decreases in contrast to the growth of the total unemployment or vice versa, the unemployment of graduates increases despite the decrease in the total unemployment. The authors also analyze the social structure of this group of the unemployed. The data show that a higher level of the acquired education enhances chances for a job acquirement. At the same time they emphasize the growth in demand for graduates with the vocational certificate compared to the graduates of the secondary schools. In principle, the group of graduates with basic education and without education remains absolutely unchanged. Owing to the decrease in the total unemployment its share has been rapidly growing. The next topic of this article is the analysis of the number of unemployed within the graduates in the view of financial crisis. This analysis shows, that graduates with some level of education have higher chance to get a job than the graduates without education, even in the context of financial crisis.

Key Words
Graduates, Labor Market, Minors, Unemployment.
JEL Codes: J10, J20, J30


Introduction

NE of the most important factors of economic growth is sufficiency of qualified labor force. The qualification is influenced both by the level of achieved education and by the obtaining of sufficient professional experinece. The disadvantage of this conception of qualification is the fact, that both factors are separated in time during the process of creation of qualification. Firstly, it is necessary to obtain some education, and after that it is possible to develop some professional experience. In the economic praxis it is possible to find out the tendency to absolutize the professional experience at the expense of the role of education for the possible usability at labor market. Hovewer, in the present developed society could be used the obtained education as a great adventage at labor market. It helps to get suitable job, and, moreover, it helps to get a job quicker than without any education, even in such situation, when the economy is in crisis and the unemployment is growing. One of the aims of this article is to show the influence of obtained education on the development of unemployment in Czech Republic.
Disregarding some variations in the trend, the unemployment of Czech Republic has been steadily decreasing since 2004. Among many causes of this positive trend it is undoubtedly the entrance of the Czech Republic to the European Union that appears to be the most influential one [7], [9]. Certainly, also an increasing rate of the well-educated inhabitants has been playing a considerable role. A person who has acquired a certain level of education is able to adjust to the demands on the labour market and thus finds their assertion faster. Nonetheless, acquirement of a certain level of education does not automatically guarantee an appropriate work position. Expertness in which the graduate acquired their education must meet the demands of the labour market, the labour power must be able of a transfer towards work opportunities and also the cyclical and seasonal variances in the economy of country must be taken in consideration. And that is why there exists a group of unemployed graduates of educational institutions who have not - owing to various causes - succeeded in finding a suitable job on the labour market. This article is focused on specificities of this group of unemployed graduates and minors. In this paper we will gradually discuss the size of the group of the unemployed and also the specialities of its development and finally we will analyze its structure.


more in full version


Conclusion

Analyzed statistical data clearly demonstrate the importante role of education for usability on labor market. It is possible to formulated these conclusions from analyzed statistical data:
the share of unemployd graduates on the total number of unemployed is decreasing,
the graduates with the higher level of education are able to find the appropriate job quicker,
in the time of economical crisis is the group of the graduates with the higher level of education affected by the unemployment significantly less than the group of the graduates with the lower level of education.


ROLA KWALIFIKACJI I EDUKACJI W ROZWOJU I ROZWIĄZANIA PROBLEMU BEZROBOCIA WŚRÓD CZESKICH ABSOLWENTÓW

Abstrakt: W artykule przedstawiono specyfikę rozwoju bezrobocia wśród absolwentów i nieletnich w Czechach. Po pierwsze, autorzy analizują wielkość tej grupy i wielkość jej udziału w ogólnej grupie bezrobotnych. Dzięki danym statystycznym, autorzy demonstrują zarówno zmniejszenie ogólnego poziomu bezrobocia jak i zmniejszenie bezrobocia w wybranej grupie. Dane przedstawiają szybsze zmniejszenia się bezrobocia wśród absolwentów w porównaniu ze zmniejszeniem się poziomu bezrobocia ogólnego. Następnie autorzy kładą nacisk na specyficzne cechy bezrobocia wśród absolwentów i nieletnich. Analizowane dane pokazują cykliczne zwiększenie poziomu bezrobocia w tej grupie maksymalny jego poziom notowany jest we wrześniu, a minimalny w maju. Dane także przedstawiają rozwój będący w sprzeczności do ogólnego poziomu bezrobocia. W wybranych okresach bezrobocie wśród absolwentów znacznie zwiększą się w przeciwieństwie do wzrostu ogólnego bezrobocia, i odwrotnie poziom bezrobocia wśród absolwentów zwiększą się kiedy zmniejsza się ogólny poziom bezrobocia. Autorzy analizują także strukturę socjalną absolwentów którzy są bezrobotni. Z przedstawionych danych wynika że wyższy poziom zdobytego wykształcenia zwiększa szanse na zdobycie miejsca pracy. Jednocześnie podkreślają wzrost popytu na absolwentów mających świadectwo kwalifikacji zawodowych w porównaniu do absolwentów szkół średnich. W zasadzie grupa absolwentów z wykształceniem podstawowym i grupa osób bez wykształcenia pozostają takie same. Ze względu na spadek ogólnej stopy bezrobocia, udział tych grup uległ gwałtownego zwiększeniu. Następnym tematem niniejszego artykułu jest analiza liczby bezrobotnych absolwentów związana z kryzysem finansowym. Analiza ta pokazuje że absolwenci z pewnym wykształceniem mają większe szanse dostać pracę niż absolwenci nie posiadający wykształcenia, nawet w kontekście kryzysu finansowego

 
Back to content | Back to main menu